Komenda Miejska Policji w Gdańsku

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw kadrowych
 • w Wydziale Kadr i Doskonalenia Zawodowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Gdańsku
  ul. Nowe Ogrody 27
  80-803 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji zgodnie z zasadami prawa pracy i ustawy o Policji, opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku w sprawach stosunku służbowego, a także innych rozstrzygnięć w sprawach osobowych funkcjonariuszy Policji,
 • ustalanie uprawnień do nagród jubileuszowych i innych świadczeń przysługujących funkcjonariuszom pełniącym służbę w KMP w Gdańsku i podległych jednostkach,
 • przygotowywanie wniosków do Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie powoływania i odwoływania komendantów podległych jednostek organizacyjnych Policji oraz mianowanie kierowników rewirów dzielnicowych,
 • koordynacja realizowanej w komórkach i jednostkach organizacyjnych KMP w Gdańsku polityki personalnej,
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych funkcjonariuszy Policji,
 • wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań osobowych zastrzeżonych dla Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku w zakresie: przyjęcia/zwolnienia do/ze służby, powierzania obowiązków na innym stanowisku służbowym, przedłużanie okresu służby przygotowawczej, maianowanie na stanowiska, przenoszenia oraz zwalniania ze stanowisk, itp.
 • opracowywanie wytycznych w sprawach osobowych oraz ich koordynacja, a także udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz eliminowaniu nieprawidłowości w pracy kadrowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych KMP w Gdańsku.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Naturalne i sztuczne oświetlenie. Bariery architektoniczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe oraz szkolenie z zakresu prawa pracy albo ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa pracy,,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej lub powyżej 4 lat w administracji publicznej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o Policji i przepisów wykonawczych,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur, zdolność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole i pracy pod presją czasu, lojalność,
  • wysoka kultura osobista

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE
 • umiejtność obsługi programów komputerowych: Pakiet Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  29-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Nowe Ogrody 27
  80-809 Gdańsk

  Sekretariat Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego KMP w Gdańsku przyjmuje oferty od pn. do pt. w godz.: 8.00 – 15.00.

Inne informacje:

  Oferty niespełniające wymogów formalnych, z brakiem wskazania konkretnego stanowiska oraz numeru ogłoszenia, przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Istnieje możliwość odbioru złożonych aplikacji w ciągu 3 m-cy od dnia publikacji wyników naboru.

  Podanie i oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnych etapów będą informowane mailowo lub telefonicznie.

  Proponowane wynagrodzenie brutto: 2300 zł plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat.

  Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

  W przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów przewiduje się przeprowadzenie testu wiedzy.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.