Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Dochodzeniowo- Śledczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
  ul. Jagiellońska 26B
  05-120 Legionowo

Miejsce wykonywania pracy:

 • Legionowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych
 • prowadzenie rejestru dowodów rzeczowych
 • rozliczanie dowodów rzeczowych na podstawie prawomocnych postanowień lub wyroków sądowych
 • przyjmowanie do magazynu dowodów rzeczowych i wydawanie z magazynu dowodów rzeczowych depozytów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sprawdzanie prawidłowości sposobu zapakowania i opisania dowodów rzeczowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w ośmiogodzinnym systemie pracy,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz w magazynie dowodów rzeczowych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów i zagadnień związanych z prowadzeniem magazynu dowodów rzeczowych,
  • umiejętność interpretacji przepisów,
  • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
  • dobra organizacja pracy własnej, zdolności organizacyjne.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w grupie,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  w Legionowie
  ul. Jagiellońska 26B
  05-120 Legionowo

Inne informacje: