Komenda Powiatowa Policji w Nysie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Zespole Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul.Armii Krajowej 11, 48-300 Nysa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nysa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa administracyjna i techniczna wykorzystywanych w jednostce aplikacji informatycznych w ramach policyjnej sieci transmisji danych
 • Administrowanie lokalną siecia LAN, WAN wykonywanie instalacji logicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz rozbudowy sieci LAN
 • Administrowanie niejawnymi systemami informatycznymi zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa eksploatacji i szczególnymi wymogami ochrony elektronicznych dokumentów niejawnych
 • Administrowanie sieciami policyjnymi i pozapolicyjnymi w celu zapobiegania korzystania z danych w sieci osobom nieuprawnionym.
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego i oprogramowania bedącego na stanie KPP Nysa
 • Dystrybucja haseł do systemów informatycznych.
 • Obsługa techniczna eksploatowanych urzadzeń pracujących w policyjnych sieciach teletransmisyjnych
 • Obsługa techniczna i utzrymanie w pełnej sprawności urzadzeń zasilających w celu zapewnienia bezprzerwowej pracy systemów informatycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie KPP Nysa i podległych komisariatach, praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • wymuszona pozycja ciała,praca przy monitorze ekranowym, praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,w budynku występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, brak wind i podjazdów

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • w tym 1 rok jako administrator
  • dobra znajomość systemów operacyjnych MS Windows
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych
  • umiejętność administrowania systemami informatycznymi
  • dobra organizacja pracy
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • zatrudnienie mozliwe po przejściu procedury sprawdzającej zakończonej uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa

wymagania dodatkowe

 • 2 lata pracy na stanowisku administratora
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  28-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Armii Krajowej 11
  48-300 Nysa

  Dokumenty należy składać na w/w adres w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 1/2015”

Inne informacje:


  Wynagrodzenie według mnożnika 1,242 kwoty bazowej wynosi 2327zł + dodatek za wysługę lat. Oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów oraz nadane po terminie(decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone bez informowania zainteresowanych.Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej i ewentualnym teście, który zależy od ilości nadesłanych ofert. Proszę o podanie adresu e-mail.