Komenda Powiatowa Policji w Nysie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych i ds.Prezydialnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  KPP w Nysie ul.Armii Krajowej 11, 48-300 Nysa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Głuchołazy
 • Komisariat Policji w Głuchołazach
  ul.Grunwaldzka 2
  48-340 Głuchołazy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Komendantowi KP w Głuchołazach,
 • prowadzenie dzienników korespondencji wchodzącej i wychodzącej, podawczych, ewidencji, dokumentacji pomocniczej, ksiażek doręczeń i nadawczych, rejestru poczty jawnej, przyjmowanie i rozdzielanie poczty jawnej,
 • prowadzenie Oddziału Kancelarii Tajnej w KP w Głuchołazach,
 • ewidencjonowanie aktów prawnych na spisy spraw, ich bieżąca aktualizacja, zapoznawanie i wypożyczanie do komórek organizacyjnych, przeprowadzanie inwentaryzacji przepisów słuzbowych,
 • dokonywanie sprawdzeń w policyjnym systemie PSRO/PSSO, rejestracja operacyjna i zakończenia operacyjne w systemie PSRO,
 • wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i wysyłką poczty specjalnej,
 • udział w komisjach zdawczo-odbiorczych agend kierowników komórek organizacyjnych KP w Głuchołazach,
 • kompletowanie akt ostatecznie załatwionych, sprządzanie spisów i przekazywanie ich do składnicy KPP w Nysie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie KP w Głuchołazach, praca siedząca, przy komputerze, budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo- brak windy, podjazdów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, narzędzia pracy:komputer, faks, telefon, stanowisko usytuowane na drugim piętrze w budynku KP w Głuchołazach

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publiczej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera,

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia na stanowisku o podobnym charakterze,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową z klauzulą ściśle tajne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje itp.

Termin składania dokumentów:

  17-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Armii Krajowej 11
  48-300 Nysa
  z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 2/2015”
  i z adresem nadawcy na kopercie.


Inne informacje:

  Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data ich złożenia w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Nysie lub w urzędzie pocztowym) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (077) 40-90-918.
  KPP w Nysie nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz www.dsc.kprm.gov.pl oraz bip.nysa.kpp.policja.gov.pl.
  W przypadku posiadania dowodu osobistego należy złożyć kopię tego dokumentu, natomiast w przypadku jego braku należy złożyć oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.