Komenda Powiatowa Policji w Nysie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Zespole Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Nysie
  ul.Armii Krajowej 11
  48-300 Nysa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nysa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie rozkazów personalnych w trybie kpa wynikających ze stosunku służby policjantów,
 • prowadzenie rejestru postępowań wyjasniających, dyscyplinarnych oraz orzeczeń Komendanta Powiatowego POlicji w Nysie,
 • kompletowanie dokumentów i prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników cywilnych,
 • sporządzanie zawiadomień o reklamowaniu z urzędu do dopowiednich terytorialnie wojskowych komend uzupełnień,
 • kompletowanie akt ostatecznie załatwionych i przekazywanie ich do składnicy akt,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań dot. wydarzeń nadzwyczajnych i dyscypliny słuzbowej z udziałem policjantów i pracowników cywilnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu,
  – praca biurowa – przeważnie siedząca.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – bariery architektowniczne: budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – stanowisko usytuowane na I piętrze,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne,
  narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, faks, kserokopiarka.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji państwowej, w tym 1 rok w komórkach kadrowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o Policji, kpa, kodeksu pracy,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową z klauzulą „tajne”,
 • 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku o podobnym charakterze.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, itp.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  17-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Armii Krajowej 11
  48-300 Nysa

  z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 3/2015”

Inne informacje:

  Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data ich złożenia w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Nysie lub w urzędzie pocztowym) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,071 kwoty bazowej dla członków KSC.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej i ewentualnym teście, który zależy od ilości nadesłanych ofert.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77- 40-90-918.
  KPP w Nysie nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz www.dsc.kprm.gov.pl oraz bip.nysa.kpp.policja.gov.pl.