Komenda Powiatowa Policji w Obornikach

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw wprowadzania danych
 • w Zespole Finansów, Zaopatrzenia i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Obornikach
  ul.Piłsudskiego 54
  64-600 Oborniki

Miejsce wykonywania pracy:

 • Oborniki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1.Zapewnienie przepływu informacji kryminalnych
 • 2.Wprowadzanie , modyfikacja oraz usuwanie danych w systemach informatycznych Policji
 • 3.Praca w systemach niejawnych Policji
 • 4.Weryfikacja osób oraz przedmiotów w policyjnych bazach danych
 • 5.Bieżąca pomoc informatyczna pracownikom KPP w Obornikach
 • 6.Pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego lub/i administratora lokalnego w wybranych systemach informatycznych Policji
 • 7.Konfiguracja sprzętowa komputerów, diagnozowanie usterek sprzętowych i ich usuwanie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie urzędu, przy monitorze ekranowym (powyżej 4 godz. dziennie) , przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek oraz stanowisko pracy nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie w zakresie obsługi informatycznej
  • wiedza z zakresu informatyki (serwisowanie komputerów,instalacja oprogramowania,sieci komputerowe)
  • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art.5 ust.z dnia 21.11.2008 o słuzbie cywilnej
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii
  • dobra znajomość pakietów biurowych
  • umiejetność szybkiego działania i organizacji pracy
  • umiejetność pracy w zespole
  • odpowiedzialność , samodzielność, własna inicjatywa

wymagania dodatkowe

 • wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych, przepisów prawa pracy, ustawy o policji oraz ustawy o służbie cywilnej
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • przeszkolenie z zakresu OIN
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • poświadczenie bezpieczeństwa.

Termin składania dokumentów:

  15-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Piłsudskiego 54
  64-600 Oborniki

Inne informacje:


  wysokość mnożnika 1,120 kwoty bazowej , tj. 2098,70 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat,
  dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 612975325
  Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.