Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

 • Komendant Rejonowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Zespole Wspomagającym Wydziału Ogólnego KRP Warszawa II

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  02-617 Warszawa
  ul. Malczewskiego 3/5/7

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa systemu informatycznego MIESZK
 • prowadzenie i aktualizacja kartoteki mieszkaniowej
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w celu ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak/remont lokalu mieszkalnego
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w celu ustalenia nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego za brak/remont lokalu mieszkalnego oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w celu przyznania/odmowy pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach o eksmisję oraz przeprowadzanie eksmisji z lokalu mieszkalnego zajmowanego bez tytułu prawnego
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o przydział/przekazanie zajmowanego lokalu mieszkalnego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu
  – w zależności od potrzeb praca w terenie
  – kontakt telefoniczny i bezpośredni z petentami

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne oświetlenie
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
  – przy wejściu do budynku oraz w budynku brak windy
  – brak podjazdów wewnątrz budynku
  – budynek ogólnie nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak odpowiedniej szerokości drzwi, odpowiednio dostosowanych toalet)

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355) w zakresie mieszkań funkcjonariuszy Policji (rozdział 8)
  • znajomość pracy na komputerze i aplikacji komputerowych
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
  • umiejętność organizacji pracy własnej
  • łatwość komunikacji
  • samodzielność w wykonywaniu obowiązków
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
  • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu gospodarki mieszkaniowej funkcjonariuszy Policji
 • znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.)
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki mieszkaniowej w resorcie spraw wewnętrznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
  Malczewskiego 3/5/7
  02-617 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym numeru ogłoszenia oraz nazwy stanowiska pracy

Inne informacje:

  Wynagrodzenie brutto – 3000 zł. Zatrudnienie nowego pracownika w KRP Warszawa II może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji na stronie www.mokotow.policja.waw.pl – zakładka aktualności. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 22 603 92 43, 603 19 81