Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 • Komendant Stołeczny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw gospodarki mieszkaniowej
 • w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie projektów decyzji w trybie wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego w I instancji w sprawach opróżnienia lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych,
 • sporządzanie projektów decyzji w trybie wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego w II instancji w sprawach opróżnienia lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych,
 • opracowywanie projektów pism do podmiotów zewnętrznych w sprawie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta,
 • analizowanie dokumentów dot. zakończonych postępowań administracyjnych w sprawie opróżnienia lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych i przygotowywanie tytułu wykonawczego,
 • uczestniczenie w czynnościach egzekucyjnych w sprawach opróżnienia lokali mieszkalnych,
 • analizowanie pod względem formalno – prawnym oświadczeń mieszkaniowych policjantów dot. równoważników pieniężnych za brak i remont lokalu mieszkalnego,
 • sporządzanie projektów decyzji w trybie wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących utraty prawa do równoważników pieniężnych za brak i za remont lokalu mieszkalnego,
 • opracowywanie okresowych analiz oraz uczestniczenie w sporządzaniu sprawozdań z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych np. dotyczących ilości odzyskanych lokali mieszkalnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  – brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych,
  – podjazd dla osób niepełnosprawnych, – drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
  – brak barier wejścia na parter budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze postępowań administracyjnych w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o Policji Rozdział 8 (Mieszkania funkcjonariuszy Policji), oraz aktów wykonawczych dot. równoważników za brak i remont lokalu, przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych,
  • umiejętności: stosowania prawa w praktyce, obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE, komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WAG-4/XI/15”.

Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.