Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

 • Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw organizacyjnych
 • w Wydziale Organizacji i Nadzoru

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  KW PSP
  ul. Niepodległości 16
  10-045 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie, koordynowanie i prowadzenie uroczystości z okazji Dnia Strażaka, świąt państwowych oraz innych imprez okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych i z udziałem Państwowej Straży Pożarnej;
 • prowadzenie Sekretariatu Komendy Wojewódzkiej;
 • opracowywanie prognoz, analiz, ocen, sprawozdań itp. informacji w zakresie działalności Komendy Wojewódzkiej;
 • organizacja i obsługa biurowa odpraw i narad służbowych organizowanych przez Komendanta Wojewódzkiego;
 • prowadzenie kroniki Komendy Wojewódzkiej;
 • udział w opracowywaniu projektów planów pracy Komendy Wojewódzkiej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa pod nadzorem kierującego komórką organizacyjną.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Do dyspozycji samodzielne stanowisko pracy zaopatrzone w komputer, drukarkę i telefon. Budynek niedostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową (brak wind oraz podjazdów).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów w zakresie instrukcji kancelaryjnej (Zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla PSP);
  • znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340, ze zmianami) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ze zmianami);
  • umiejętność formułowania wypowiedzi na piśmie oraz tworzenia tekstów okolicznościowych;
  • znajomość zasad precedencji;
  • znajomość zasad funkcjonowania jednostki budżetowej;
  • umiejętność obsługi programów wspomagania pracy biurowej;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.

wymagania dodatkowe

 • mile widziane wykształcenie średnie lub wyższe o profilu administracyjnym;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej;
 • doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu oraz organizacji konferencji i uroczystości okolicznościowych;
 • umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • odporność na stres, komunikatywność, samodzielność i dyspozycyjność;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji związanych z naborem na powyższe stanowisko,
 • kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  Niepodległości 16
  10-045 Olsztyn

Inne informacje:

  W przypadku nie posiadania świadectw pracy (kontynuowanie pracy) prosimy o dostarczenie zaświadczenia o świadczeniu pracy na rzecz obecnego pracodawcy w celu udokumentowania wymaganego stażu pracy.
  Proponowane wynagrodzenie ok. 1900 zł brutto (łącznie z wysługą lat pracy).
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej lub testów kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (~89) 522-95-25 -Wydział Kadr.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.