Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw funduszy pomocowych
 • Wydziale Organizacji i Nadzoru

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Masztalarska 3
  61-767 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa spraw związanych z funduszami pomocowymi (w tym poszukiwanie potencjalnych źródeł finansowania),
 • opracowywanie dokumentów, analiz, statystyk na potrzeby Komendy,
 • przygotowywania dokumentacji projektowej,
 • monitorowanie projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne PSP w woj. wielkopolskim,
 • prowadzenie prac sprawozdawczych w zakresie funduszy pomocowych,
 • kontakt z urzędami i instytucjami zewnętrznymi (w tym z instytucjami kontrolnymi),
 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, skaner, faks, telefon),
 • zastępstwo w kancelarii ogólnej i sekretariatach,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie Komendy, na stanowisku administracyjno-biurowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, ksero; bariery architektoniczne: brak podestów i wind w budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące stażu pracy praca/staż na stanowisku administracyjnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point).

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • znajomość języka angielskiego (poziom podstawowy),
 • znajomość specyfiki pracy w administracji rządowej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość finansów i rachunkowości,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Inne informacje:

  Oferty można składać także drogą mailową
  (wk-kwpsp@psp.wlkp.pl).
  Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.
  (61) 2220290.
  Planowane zatrudnienie od maja 2015 r.
  Wynagrodzenie: 1900 zł brutto.