Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

 • Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Sekcji ds. Pozwoleń na Broń Wydziału Postępowań Administraacyjnych KWP w Białymstoku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Białymstoku
  ul. Bema 4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących broni palnej, w celu przygotowania projektów decyzji.
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach pozwoleń na broń w celu udzielania wszechstronnych informacji z przedmiotowego zakresu oraz dokonywanie adnotacji urzędowych w dokumentach uprawniających do posiadania broni palnej.
 • Aktualizowanie danych w module „BROŃ I LICENCJE” KSIP w celu zgodności stanu faktycznego z zapisami w systemie informatycznym Policji.
 • Przyjmowanie broni palnej od interesantów w celu przekazania jej depozytariuszowi.
 • Opracowywanie dokumentacji w związku z przeprowadzonymi egzaminami dopuszczającymi do posiadania broni palnej w celu przedłożenia do akceptacji projektu decyzji.
 • Obsługiwanie sekretariatu Wydziału w celu zapewnienia prawidłowego obiegu korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kontakt osobisty i telefoniczny z klientem zewnętrznym oraz pracownikami komórek organizacyjnych urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko usytuowane jest na parterze budynku jednostki.
  Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym: biurko, telefon, fax, komputer, drukarka, szafy biurowe.
  Warunki dodatkowe: praca przy naturalnym i sztucznym świetle, pomieszczenie ogrzewane.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów prawnych z zakresu zagadnień związanych z bronią i amunicją.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze.
 • Dostęp do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „TAJNE”.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość programu operacyjnego „Windows” i pakietu biurowego „Office”.
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  16-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok
  z dopiskiem na kopercie „ogłoszenie na stanowisko nr 172895 ”

Inne informacje:

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC).
  Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego).
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego.
  Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 1761,41 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 36 04.