Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw zaopatrzenia
 • w Wydziale Zaopatrzenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice
 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Wydział Zaopatrzenia
  ul. Koszarowa 17
  40-068 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie dokumentacji, w tym SWIZ o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą – Prawo Zmówień Publicznych powyżej 30.000 euro oraz uczestniczenie w pracach komisji powołanych do realizacji tych procedur, celem właściwego zaopatrzenia policjantów i pracowników cywilnych garnizonu śląskiego,
 • przeprowadzanie postępowań w sprawie udzielenia procedury zamówienia publicznego, których wartość szacunkowa nie przekracza 30.000 euro, celem właściwego zaopatrzenia policjantów i pracowników cywilnych garnizonu śląskiego,
 • opracowywanie, formalizowanie i sprawdzanie faktur w celu potwierdzenia ich zgodności z zawartymi umowami i przesłania do Wydziału Finansów KWP w Katowicach celem dalszej realizacji,
 • prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych oraz uzgadnianie stanów ewidencyjnych, celem prawidłowego gospodarowania powierzonym majątkiem oraz potwierdzenia stanów ewidencyjnych w jednostkach terenowych garnizonu śląskiej Policji,
 • uczestniczenie w pracach komisji inwentaryzacyjnych oraz w komisjach powołanych do przeprowadzenia klasyfikacji i wybrakowania sprzętu oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji w tym zakresie, w celu prawidłowej realizacji zadań przez Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, kserokopiarkę, skaner, komputer i monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
  Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy w Wydziale Zaopatrzenia usytuowane jest w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17 . Budynki te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji procedur związanych z zamówieniami publicznymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Ustawy o rachunkowości, Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych,
  • umiejętność organizowania pracy własnej,
  • umiejętność argumentowania i negocjacji,
  • samodzielność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • przeszkolenie / umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność,
 • umiejętność współpracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wskazane w wymogach stanowiska pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 2 342,30 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
  Zatrudnienie w zastępstwie nieobecnego członka korpusu służby cywilnej przewidywane jest do 14 kwietnia 2016 roku.
  Życiorys w formie CV.
  Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
  Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → INFORMACJA – dot. wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w ogłoszeniu o naborze).
  Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KWP, a kandydatki/kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (32) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.