Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych
 • w Zespole ds. Przetwarzania Materiałów Niejawnych w Wydziale Techniki Operacyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Wydział Techniki Operacyjnej
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, powielanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych w Zespole ds. Przetwarzania Materiałów Niejawnych WTO, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu materiałów niejawnych, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami o ochronie informacji niejawnych,
 • przestrzeganie ustawowych okresów ochrony informacji niejawnych oraz odnotowywanie zmian, zniesienia klauzuli tajności na dokumentach i w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w Zespole, celem ochrony informacji niejawnych,
 • kontrolowanie poprawności oznaczenia dokumentów niejawnych, w przypadkach, gdy nie spełniają wymogów formalnych zwracanie merytorycznym wykonawcom do uzupełnienia, w celu niedopuszczenia do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • rozliczanie pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych pobranych z Zespołu ds. Przetwarzania Materiałów Niejawnych WTO lub z jego oddziałów, celem uzgodnienia faktycznego dokumentów niejawnych z zapisami ewidencyjnymi i zapobieżenia ewentualnym nieprawidłowościom,
 • archiwizowanie dokumentów niejawnych znajdujących się w Zespole zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie informacji niejawnych,
 • prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów, w którym ewidencjonowane są obowiązujące akty prawne, zawierające informacje niejawne, udostępnianie tych przepisów lub wydawanie ich na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz sprawowanie bieżącego nadzoru w powyższym zakresie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała – zarówno stojąca jak i siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer i monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Zagrożenie naciskami grup przestępczych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy w Wydziale Techniki Operacyjnej usytuowane jest na III piętrze budynku E, w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19. Budynek E nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów oraz brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno – biurowej, w szczególności w zakresie obiegu dokumentów niejawnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”,
  • znajomość obowiązujących przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, archiwizacji dokumentacji jawnej i niejawnej,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność planowania i organizowania pracy.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • przeszkolenie z zakresu / umiejętność obsługi komputera i biurowych programów komputerowych,
 • umiejętność dostosowywania się do zmian,
 • umiejętność współpracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wskazane w wymogach stanowiska pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 2 117,44zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
  Zatrudnienie w zastępstwie nieobecnego członka korpusu służby cywilnej spowodowane będzie korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem. Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
  Życiorys w formie CV. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → INFORMACJA – dot. wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w ogłoszeniu o naborze).
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KWP, a kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.