Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

 • Małopolski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw nadzoru zadań inwestycyjno-remontowych oraz eksploatacji sieci i instalacji sanitarnych
 • w Wydziale Inwestycji i Remontów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne pełnienie nadzoru inwestorskiego (merytorycznie) nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz sprawdzanie i sporządzanie rozliczeń finansowo-rzeczowych za wykonane prace projektowe i roboty budowlane,
 • nadzór w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
 • uczestniczenie w uzgadnianiu koncepcji i dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych dla wznoszonych i remontowanych obiektów oraz weryfikowanie dokumentacji projektowej i opracowań sporządzanych przez biura projektów,
 • przygotowanie, planowanie i prowadzenie spraw związanych z dostawą mediów ( energii cieplnej, gazu, wody, ścieków, paliwa opałowe) i opiniowanie otrzymanych ofert, opracowywanie umów oraz prowadzenie rozliczeń,
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej dla zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę (w tym m.in. określenie zakresu robót, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego) oraz dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do realizacji robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane (w tym m.in. wniosek o pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych),
 • wykonywanie bieżących kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych z równoczesnym przedkładaniem propozycji dalszego postępowania oraz wykonywanie okresowych kontroli, sprawdzających stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektów budowlanych Policji zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
 • realizacja zagadnień związanych z korzystaniem ze środowiska dla obiektów Policji woj. małopolskiego- w tym w szczególności zbieranie, analiza danych oraz przygotowywanie sprawozdań,
 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, opracowywanie wniosków, udział w komisjach przetargowych oraz realizowanie innych niezbędnych czynności związanych z udzieleniem zamówień publicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje czynności związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi oraz w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Ponadto wykonuje czynności związane z zapewnieniem dostaw mediów oraz z korzystaniem ze środowiska, a także uczestniczy w zleceniu oraz nadzorowaniu usług związanych z utrzymaniem obiektów służbowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenie biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie usytuowane na VI i VII piętrze w XI piętrowym budynku niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, z uwagi na bariery architektoniczne ( wąskie ciągi komunikacyjne, brak sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych), oraz pomieszczenia warsztatowo- gospodarcze w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne o profilu instalacje sanitarne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego związanego z kierowaniem lub nadzorem inwestorskim robót budowlanych
  • uprawnienia budowlane zgodne z przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • obsługa komputera z biegłą znajomością oprogramowania MS Office oraz programu do kosztorysowania ZUZIA

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu instalacje sanitarne
 • uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku dozoru dla urządzeń instalacji cieplnych i gazowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • doświadczenie zawodowe w obszarze dozoru nad urządzeniami elektroenergetycznymi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe związane z kierowaniem lub nadzorem inwestorskim robót budowlanych,
 • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych: kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych technicznych o profilu instalacje sanitarne, uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku dozoru dla urządzeń instalacji cieplnych i gazowych.

Termin składania dokumentów:

  06-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wydział Kadr i Szkolenia – Sekcja ds. Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: 2998,14 zł brutto + dodatek za wysługę lat. Umowa na czas zastępstwa. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 168 915. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie KWP w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (http://malopolska.policja.gov.pl/kadry/ksc-dokumenty-do-pobrania). O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KWP w Krakowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 615-40-68.