Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

 • Łódzki Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw zamówień publicznych
 • w Sekcji ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Łódź, ul. Lutomierska 108/112

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych z budżetu oraz środków unijnych w celu zgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych w jednostce,
 • opiniowanie wniosków rozpoczynających postępowania o udzielenie zamówień publicznych w celu zastosowania prawidłowego trybu,
 • prowadzenie szkoleń dotyczących interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w celu prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w jednostce,
 • sprawdzanie dokumentacji z zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod względem jej kompletności, prowadzonych przez wydziały logistyczne w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, dla których nie jest wymagana komisja

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca stacjonarna, praca w systemie podstawowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • oświetlenie naturalne i sztuczne, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na parterze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego przy udzielaniu zamówień publicznych jako zamawiający
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
  • szkolenie z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • umiejetność korzystania z narzędzi elektronicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności
 • kopie dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 169580”.

Inne informacje:

  – wynagrodzenie: 1,324 mnożnik kwoty bazowej, tj. 2 480,96 zł brutto + wysługa lat,
  – oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
  – na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
  – oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego etapu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
  – wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce „Praca i służba” – Praca w służbie cywilnej,
  – aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.