Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

 • Lubelski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw zamówień publicznych
 • w Zespole Zamówień Publicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie wniosków, ogłoszeń dot. zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz upublicznianie zatwierdzonych dokumentów w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i stronie internetowej KWP w Lublinie
 • analiza ofert pod względem formalno – prawnym, m.in. kompletności, spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i wyeliminowania ewentualnych oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty oraz przygotowywanie propozycji wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej
 • opracowywanie oraz upublicznianie odpowiedzi na zadawane przez wykonawców pytania dotyczące zapisów SIWZ
 • analiza wniesionych środków ochrony prawnej pod względem formalno – prawnym, z uwzględnieniem wyjaśnień złożonych przez wydziały zaopatrujące w zakresie merytorycznym dotyczącym zasadności podniesionych zarzutów w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć dot. odrzucenia, oddalenia bądź uwzględnienia zarzutów w nich podnoszonych
 • sporządzanie protokołów na każdym etapie postępowań o udzielanie zamówień publicznych
 • wykonywanie zadań przewodniczącego komisji przetargowej w przypadku wyznaczenia do pełnienia tej funkcji zgodnie z regulaminem pracy komisji
 • bieżące prowadzenie księgi zamówień publicznych w zakresie danych dot. wszczęcia postępowań, zawarcia umowy oraz jej aktualizacja i upublicznienie na stronie internetowej KWP w Lublinie
 • kompletowanie dokumentacji zakończonych postępowań w celu przekazania ich do archiwum

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku oraz dynamicznych – przemieszczanie pomiędzy budynkami KWP. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami komórek organizacyjnych KWP w Lublinie zajmujących się realizacją powiązanych zadań. Na stanowisku występują częste kontakty z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenie biurowe usytuowane na parterze budynku niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, wąskie ciągi komunikacyjne). Obsługa urządzeń biurowych: telefon, fax, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka papierów. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym; przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
  Inne
  Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,000 (1 873,84 zł. brutto) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi po stronie zamawiającego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
  • znajomość przepisów regulujących sprawy zamówień publicznych
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność działania pod presją czasu
  • obsługa komputera (Word, Excel, Internet)
  • dokładność
  • umiejętność pracy w zespole
  • asertywność i umiejętność przekonywania
  • uczciwość

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „ZASTRZEŻONE”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane przeszkolenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (okres i obszar)

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  08-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie,
  ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin, Sekretariat Wydziału Kadr i Szkolenia, pok. 127

Inne informacje:

  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 56 76, 81 535 43 06.
  Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127) lub przesyłać pocztą na wskazany powyżej adres.
  Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, niekompletne lub złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Po weryfikacji formalnej ofert, kandydatki / kandydaci zakwalifikowane/i do dalszego etapu naboru zostaną powiadomione/eni e mailem lub telefonicznie o terminie osobistej prezentacji.
  Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji.
  Lista osób spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KWP w Lublinie.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”).
  W BIP KWP w Lublinie dostępny jest wzór oświadczenia kandydata ubiegającego się o stanowisko.
  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
  http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze,
  http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/.