Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  ul. Małopolska 47
  70-515 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych
 • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz przestrzegania zasad w niej określonych
 • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach, zebraniach i konferencjach
  – praca pod presja czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca administracyjna – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30
  – naturalne i sztuczne oświetlenie
  – wymuszona pozycja ciała
  – praca wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku i poza nim
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
  – w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynków
  – na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzula „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
  • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
  • umiejętność pracy pod presja czasu
  • umiejętność pracy w zespole
  • asertywność i kreatywność
  • zdolności analityczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  05-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47 p.2
  70-515 Szczecin

  z dopiskiem: „Specjalista – Administrator Bezpieczeństwa/ nr oferty 5/2015”

Inne informacje:

  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika KWP w Szczecinie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie niepełnosprawne.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data stempla pocztowego.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 2 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 82-11-261 lub 82 11 235.
  Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 2.567,00zł. (brutto) + dodatek za wysługę lat.