Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

 • Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw administracyjno-finansowych
 • w Wydziale Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie spraw z zakresu medycyny pracy, szczepień ochronnych, profilaktyki poekspozycyjnej, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby/pracy, zakupu miejsc na turnusach antystresowych i profilaktyczno-rehabilitacyjnych dla jednostek/komórek organizacyjnych Policji działających na terenie garnizonu dolnośląskiej Policji
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z procedurą zawarcia umów w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji przepisów w wyżej wymienionym zakresie
 • merytoryczne rozliczanie dokumentów księgowych z tytułu wykonanych usług oraz przekazywanie ich do Wydziału Finansów KWP we Wrocławiu w celu rozliczenia płatności
 • weryfikowanie wniosków w zakresie zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 • prowadzenie, aktualizowanie i bieżące analizowanie przyznanych limitów środków finansowych oraz wydatkowanych środków finansowych na zakup usług w opisanym wyżej zakresie
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz w zakresie usług dotyczących badań medycyny pracy, szczepień ochronnych, profilaktyki poekspozycyjnej, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, zakupu miejsc na turnusach antystresowych i profilaktyczno-rehabilitacyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa, przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy
  – praca odbywa się głównie w pozycji siedzącej i ma charakter pracy umysłowej
  – praca w systemie jednozmianowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – obsługa urządzeń biurowych
  – stanowisko wyposażone w monitor ekranowy
  – w pomieszczeniu zapewnione jest oświetlenie naturalne i sztuczne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętności interpersonalne
  • komunikatywność, wysoka kultura osobista

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, kwalifikacje itp.

Termin składania dokumentów:

  11-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław
  lub składać osobiście – za potwierdzeniem odbioru – w siedzibie KWP we Wrocławiu – wejście od ul. Podwale 31-33 w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 15.00

Inne informacje:

  W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,350 co stanowi kwotę 2 529,68 zł brutto. O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
  Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów/kandydatki wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.