Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Ochrony Wód Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Grzybowska 80/82
  OO-844 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanaie rozporządzeń dyrektorów RZGW ustanawiających strefy ochronne ujęć wód podziemnych i powierzchniowych oraz obszary ochronne Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,
 • interpretowanie przepisów prawa wodnego i innych ustaw oraz przepisów wykonawczych w zakresie ochrony wód podziemnych i ekosystemów od nich zależnych,
 • analizowanie i opiniowanie aktów prawnych związanych z eksploatacją i ochroną wód podziemnych,
 • rozpoznawanie problemów hydrogeologicznych, środowiskowych i gospodarczych we wzajemnym ich powiązaniu w celu załatwienia spraw zgłoszonych jako interpelacje poselskie, w trybie skarg, zażaleń i wniosków, bądź innym,
 • opracowywanie opinii do wojewódzkich programów ochrony środowiska, strategii oraz innych dokumentów w celu zapewnienia koordynacji zamierzeń zrównoważonego rozwoju, poprzez ochronę zasobów wód podziemnych i ekosystemów od nich zależnych,
 • opiniowanie i zgłaszanie propozycji uzupełnień projektów i dokumentacji hydrogeologicznych, oraz metodyki prac mających na celu ustalanie zasobów wód podziemnych i ich ochronę – głównie pod kątem maksymalnego ich dostosowania do potrzeb planowania i gospodarowania wodami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca pod presja czasu,
  – stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – brak w budynku barier architektonicznych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu hydrogeologii lub geologii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony wód podziemnych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień z zakresu: ustanawiania stref ochronnych ujęć i obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,
  • znajomość zagadnień z zakresu: poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych,
  • znajomość zagadnień z zakresu: określania warunków hydrogeologicznych, w związku z projektowaniem inwestycji mogących stwarzać zagrożenie dla wód podziemnych, obejmujących w szczególności składowanie odpadów na powierzchni, bezzbiornikowe magazynowanie substancji, składowanie odpadów w górotworze oraz poszukiwanie i wydobywanie gazu łupkowego,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
  • znajomość ustawy Prawo wodne, Prawo geologiczne i górnicze (wraz z aktami wykonawczymi) oraz przepisów unijnych w zakresie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność analizy skomplikowanych problemów i wypracowywania kompromisowych rozwiązań.
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  (VI piętro, pok. 651 – kancelaria)

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „DPZW/ow/2-1/2015/Z” Za termin złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego – placówki krajowej lub termin złożenia w kancelarii KZGW. Aplikacje nie zawierające kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

  UWAGA
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.