Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

 • Lubuski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Strategii Edukacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.
 • Gorzów Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wystawianie duplikatów świadectw, dyplomów i legalizacja świadectw oraz innych dokumentów z przebiegu nauki,
 • nostryfikacja świadectw uzyskanych za granicą,
 • prowadzenie spraw związanych z uznaniem świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia,
 • prowadzenie spraw związanych z uprawnieniem do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty,
 • korzystanie z zasobów archiwalnych dla celów realizacji zadań zawodowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
  Zadania wykonywane w siedzibie urzędu i poza siedzibą. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane jest na III piętrze, budynek nie jest przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (brak podjazdów do budynku, wysoki parter).
  Praca przy monitorze ekranowym.
  Stanowisko pracy odpowiednio wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie zadań związanych ze stanowiskiem pracy

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o systemie oświaty,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Word, Excel, Power Point),

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub dokumenty potwierdzające roczne doświadczenie zawodowe w zakresie zadań związanych z wydawaniem świadectw, dyplomów państwowych, legalizacji i nostryfikacji,
 • potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Jagiellończyka 10
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej” i podanym numerem ogłoszenia.

Inne informacje:

  Proponowana wysokość wynagrodzenia: 2200 brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy – od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego – zgodnie z ustawą o służbie cywilnej).
  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
  na stronie: http://goo.gl/xRS2ZG

  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

  Informacje o osobach niezakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji oraz o osobach zakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji, a także informację o terminie i formie następnego etapu naboru zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

  Tylko kandydaci zakwalifikowani na rozmowę wstępną zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.