Kuratorium Oświaty w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli
 • w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza pod względem formalnym dokumentacji składanej przez nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego i przewodniczenie pracom komisji w celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania o nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego,
 • nadzorowanie czynności podejmowanych przez dyrektorów szkół/placówek i organów prowadzących w postępowaniu o nadanie stopnia awansu w oparciu o dokumentację wpływającą do Kuratorium w celu zapewnienia przeprowadzenia zgodnego z prawem postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
 • obsługa administracyjna związana z dokumentacją składaną przez nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego, w tym przetwarzanie danych objętych zakresem dostępu do bazy danych SIO w celu zapewnienia prawidłowego i zgodnego z prawem postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie oceny pracy dyrektora oraz udział w pracach komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów publicznych szkół/placówek w celu zapewnienia wysokiej jakości podejmowanych przez nich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem pracowników oświaty w celu zapewnienia sprawności oraz rzetelności organizacji procesu związanego z przedstawieniem listy wnioskowanych pracowników oświaty o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 • koordynowanie czynności związanych z realizacją zadań w zakresie akredytacji placówek kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli w celu zapewnienia sprawności i rzetelności organizacji całego procesu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz; praca w siedzibie urzędu jak i poza nią; praca przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urząd nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo), urząd nie jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  Inne
  Proponowane wynagrodzenie brutto: 2900,00 zł

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • co najmniej pięć lat pracy pedagogicznej – doświadczenie w pracy w szkole/placówce lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły/placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół/placówek,
  • ukończona forma doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
  • znajomość przepisów prawa oświatowego,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • kreatywność i komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej.

Termin składania dokumentów:

  03-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin
  z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – pragmatyka”

Inne informacje:

  Informacja o metodach i technikach naboru:
  1. weryfikacja formalna dokumentów,
  2. analiza merytoryczna aplikacji,
  3. rozmowa kwalifikacyjna.
  Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dokumenty należy składać wyłącznie w zaklejonej kopercie.