Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw rozliczeń i obsługi umów SPR
 • w Wydziale Systemu Powiadamiania Ratunkowego Departamentu do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radom
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Centrum Techniczne Systemu Powiadamiania Ratunkowego
  ul. Traugutta 57
  26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań związanych z zawieraniem umów związanych z zapewnieniem utrzymania technicznego systemu powiadamiania ratunkowego, kontrolą ich wykonania i ich rozliczaniem,
 • wykonywanie zadań związanych z rozliczaniem kosztów połączenia centrów powiadamiania ratunkowego z siecią publiczną, wynikających z umowy zawartej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym,
 • zapewnienie obsługi biurowej Centrum Technicznego Systemu Powiadamiania Ratunkowego,
 • realizowanie zadań związanych z obsługą kadrową pracowników Centrum Technicznego SPR, wynikające z umiejscowienia CT SPR poza główną siedzibą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i związku z tym współpraca z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu,
 • udział w realizacji zadań wynikających ze współpracy CT SPR z centrami powiadamiania ratunkowego i innymi podmiotami zaangażowanymi w system powiadamiania ratunkowego,
 • współpraca przy prowadzeniu ewidencji materiałowej urządzeń oraz oprogramowania uruchomionego w ramach SPR,
 • udział w kontroli stanów ilościowych zasobów SPR oraz w prowadzeniu podręcznego magazynu części zamiennych i zapasów serwisowych,
 • udział w realizacji zadań wynikających z konieczności prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w celu zapewnienia infrastruktury odpowiedniej do potrzeb SPR.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
  Krajowe wyjazdy służbowe.
  Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: windy, drzwi oraz ciągi komunikacyjne umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem spraw księgowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień związanych z planowaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem środków finansowych;
  • wiedza z zakresu funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego;
  • wiedza z zakresu zamówień publicznych;
  • zdolność analizy i syntezy informacji,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność skutecznego komunikowania się,
  • umiejętność współpracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem spraw kadrowych,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w pracy związanej z realizacją zadań dla podmiotów sektora publicznego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) i posiadane kwalifikacje

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Królewska 27
  00-060 Warszawa
  Z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Specjalista WSPR/DUSKŻiZK/MAC”

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://mac.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 556 84 74.