Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań związanych z zapewnieniem uczniom niepełnosprawnym adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych.
 • Realizacja zadań związanych z dofinansowywaniem podręczników szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych dla uczniów niepełnosprawnych.
 • Realizacja zadań związanych z dopuszczaniem do użytku szkolnego podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia specjalnego.
 • Przygotowywanie sprawozdań i analiz z obszaru realizowanych zadań.
 • Współpraca w realizacji kontroli zewnętrznych podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w stresie i pod presją czasu.
  Stres związany z realizacją zadań powiązanych z angażowaniem środków publicznych.
  Dyspozycyjność.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy: komputer i inne urządzenia biurowe
  – możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, schodołaz do ewentualnego wykorzystania

  Inne
  narzędzia i materiały pracy: komputer i inne urządzenia biurowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad funkcjonowania systemu oświaty
  • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość zagadnień dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dopuszczania podręczników szkolnych do użytku szkolnego
  • umiejętność współpracy
  • komunikatywność
  • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu
  • dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • znajomość rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Finansów związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 • samodzielność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (tj: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, w przypadku deklaracji ich spełnienia (np. kopie świadectw pracy, referencji, zakresów czynności, opisów stanowisk i innych zaświadczeń, kopie dyplomów).

Termin składania dokumentów:

  13-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 55
  al. J. Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy : DZSE, WSPE, specjalista , DZSE/WSPE/12 (A1)”)

Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
  Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP MEN, w zakładce „Praca” ”wzory oświadczeń do naboru”, hiperłącze: Praca/Wzory oświadczeń do naboru
  Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Zachęcamy do składania cv w formacie Europass – http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 34-74-738 lub 34-74-170.