Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • w Wydziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Departamencie Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja testów mechanizmów zabezpieczeń, weryfikacja przestrzegania zasad i standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • administracja centralnymi systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego, monitorowanie i obsługiwanie zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • opracowywanie na podstawie anglojęzycznej dokumentacji, wdrażanie i rozwijanie rozwiązań technicznych oraz standardów i procedur w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • udział w monitorowaniu stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych na poziomie określonym w modelu usługowym oraz dokumentacji bezpieczeństwa,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych oraz w opracowaniu specyfikacji technicznych dla postępowań przetargowych związanych z udzieleniem przez Ministerstwo Finansów zamówień publicznych w celu zapewnienia właściwej ochrony informacji,
 • opracowywanie analiz, raportów w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i ochrony informacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Stres związany z reprezentowaniem Urzędu na zewnątrz. Narażenie na korupcję w związku z udziałem w pracach komisji przetargowych realizujących zakupy informatyczne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub inne techniczne (informatyka i ekonometria, matematyka)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu,
  • wiedza w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych,
  • wiedza w zakresie sieci i systemów operacyjnych Windows/Linux,
  • wiedza z zakresu zagadnień sieci komputerowych LAN/WAN,
  • znajomość norm w zakresie grupy bezpieczeństwa informacji oraz modelu usługowego ISO 27000/ISO 20000,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 • przeszkolenie CCNA,
 • przeszkolenie Comptia Security+,
 • znajomość zagadnień technicznych z zakresu sieci i systemów operacyjnych,
 • znajomość zagadnień architektury systemów informatycznych,
 • znajomość technologii i produktów z zakresu bezpieczeństwa IT,
 • znajomość technik przełamywania zabezpieczeń w systemach IT i metod im przeciwdziałania,
 • znajomość metod wykrywania i postępowania z podatnościami systemów IT.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • pożądane kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wskazanego w ogłoszeniu dodatkowego doświadczenia i przeszkolenia.

Termin składania dokumentów:

  08-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/015/DB

Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.