Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw budżetu państwa
 • w Wydziale Gospodarki i Funduszy Skarbu Państwa Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie prac związanych z opracowaniem planu dochodów i wydatków bieżących państwowych jednostek budżetowych i zadań budżetowych w dziale 500–Handel, opracowywanie projektu budżetu państwa w częściach: 34–Rozwój regionalny, 53–Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 61–Urząd Patentowy RP,64–Główny Urząd Miar,65–Polski Komitet Normalizacyjny,85/00–Województwa w zakresie działu 500,
 • analizowanie wniosków dysponentów części budżetowych dotyczących zmian w wydatkach budżetu państwa, przygotowywanie projektów decyzji Ministra Finansów wprowadzających wnioskowane zmiany, przygotowywanie projektów decyzji Ministra Finansów w zakresie zmian budżetu państwa dotyczących uruchamiania rezerw celowych w zakresie prowadzonej problematyki,
 • opracowywanie projektów opinii do projektów aktów prawnych, programów i innych dokumentów, a także przygotowywanie interpretacji obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej problematyki,
 • opracowywanie okresowych i rocznych analiz z realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie koordynowanego działu i części budżetowych oraz przygotowywanie informacji w ww. zakresie dla Rady Ministrów, Najwyższej Izby Kontroli oraz Parlamentu,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną z resortów, od wojewodów, posłów i senatorów z zakresu finansowanego działu i części budżetowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); okresowe spiętrzenia pracy, zwłaszcza w trakcie opracowywania projektu ustawy budżetowej, sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu państwa oraz przed upływem ustawowych terminów umożliwiających wydawanie decyzji uruchamiających środki budżetowe z rezerw celowych; stres związany z reprezentowaniem MF na różnych posiedzeniach. Stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość przepisów o finansach publicznych oraz zasad planowania i wykonywania budżetu państwa,
  • znajomość procedury legislacyjnej,
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
  • znajomość przepisów prawa gospodarczego, handlowego i finansowego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów z zakresu finansowania gospodarki, rozwoju regionalnego, ochrony konkurencji i konsumentów, prawa własności przemysłowej, prawa o miarach, normalizacji,
  • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • bardzo dobra znajomość pracy w środowisku Windows, tj. Word i Excel.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • znajomość zasad sporządzania planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych,
 • umiejętność obsługi systemu informatycznego TREZOR.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowo wymaganej wiedzy i umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  18-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2014/020/FG

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością. Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.