Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw informatycznych systemów akcyzowych, opodatkowania samochodów osobowych, zwrotu akcyzy oraz właściwości
 • w Wydziale Komunikacji Elektronicznej i Opodatkowania Samochodów w Departamencie Podatku Akcyzowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w pracach nad rozwojem systemu EMCS poprzez opiniowanie i sporządzanie dokumentacji do systemu, udział w grupach roboczych organizowanych przez Komisję Europejską oraz w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej dla dokonania procedury przetargowej, a także wsparcie merytoryczne wykonawcy systemu i prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej funkcjonowania systemu EMCS,
 • opracowywanie, uzgadnianie projektów aktów prawnych oraz prowadzenie procesu legislacyjnego w zakresie projektowanych aktów prawnych w zakresie samochodów osobowych, zwrotu akcyzy oraz właściwości oraz implementowanie zapisów właściwych dyrektyw do krajowego porządku prawnego,
 • sprawdzanie poprawności i jednolitości wydawanych przez izby skarbowe interpretacji indywidualnych oraz typowanie interpretacji wymagających dokonania zmiany przez Ministra Finansów, przygotowywanie, w imieniu Ministra Finansów, zmiany interpretacji indywidualnych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz odpowiedzi na wnioski do usunięcia naruszenia prawa oraz na skargi wnoszone do WSA,
 • opracowywanie merytorycznych założeń oraz merytoryczne nadzorowanie wdrożenia oraz funkcjonowania resortowych systemów informatycznych w zakresie podatku akcyzowego,
 • opracowywanie projektów: opinii, wykładni, interpretacji, wyjaśnień, wytycznych, informacji dotyczących stosowania przepisów prawa, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów (także w konsultacji z innymi resortami),
 • opiniowanie aktów normatywnych opracowywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów, w ramach uzgodnień wewnętrznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe (zagraniczne oraz krajowe). Presja czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki lub opiniowania prawnego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca płynne wypowiadanie się i posługiwanie językiem w kontaktach zawodowych oraz tworzenie i rozumienie tekstów w obszarze właściwości komórki,
  • znajomość prawa podatkowego,
  • wiedza z zakresu podatku akcyzowego oraz Ordynacji podatkowej,
  • znajomość podstaw informatyki pozwalająca na zrozumienie dokumentacji systemu informatycznego,
  • znajomość zasad prowadzenia prac w ramach projektów,
  • kreatywność,
  • komunikatywność,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami, prawa podatkowego, spraw europejskich, zamówień publicznych,
 • szkolenie z metodyki PRINCE 2,
 • wiedza z zakresu przepisów krajowych regulujących kwestie informatyzacji działań podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone studia podyplomowe oraz odbyte przeszkolenie.

Termin składania dokumentów:

  07-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/033/PA


Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.