Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ewidencji mienia Ministerstwa Finansów
 • w Wydziale Ewidencji Mienia w Biurze Administracyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikowanie dokumentów stwierdzających nabycie środków trwałych, bądź nabycie określonych praw do użytkowania,
 • sprawdzanie i weryfikowanie rozliczeń nakładów finansowych, dotyczących zrealizowanych inwestycji,
 • prowadzenie ewidencji inwentarzowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpowiednio: w analitycznej ewidencji ilościowo-wartościowej oraz w ewidencji ilościowej,
 • wystawianie dokumentów przychodowych i rozchodowych OT, WI, PT, LS, LZ ,
 • dokonywanie inwentaryzacji, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi MF, jak również uczestniczenie w pracach związanych z inwentaryzacją składników majątkowych MF przeprowadzaną w drodze spisu z natury,
 • prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem odpowiedzialności materialnej od pracowników z tytułu wyrządzonych przez nich szkód w mieniu MF będącym we właściwości Biura Administracyjnego, jak również udział w prowadzeniu spraw dochodzenia odpowiedzialności materialnej z tytułu wyrządzonych szkód przez pracowników w mieniu MF będącym we właściwości innych komórek organizacyjnych,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń, decyzji, instrukcji wydawanych przez Dyrektora Generalnego MF, w tym projektów dotyczących powoływanych Komisji Inwentaryzacyjnych, Zespołów Spisowych, Zespołów do spraw oszacowania szkody w mieniu MF.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce finansowo-księgowej lub w komórce ewidencji mienia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i finansów publicznych,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność argumentowania,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • umiejętność obsługi specjalistycznego programu komputerowego „Środki Trwałe”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • pożądane kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wskazanego w ogłoszeniu dodatkowego doświadczenia.

Termin składania dokumentów:

  03-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/035/BAD

Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.