Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw SOLVIT
 • w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Spraw Europejskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • podejmowanie interwencji w ramach systemu SOLVIT w sprawach dotyczących niewłaściwego stosowania przepisów prawa unijnego przez organy administracji państw członkowskich EOG
 • identyfikowanie spraw zgł w systemie przeciwko Polsce w ramach systemu SOLVIT, dotyczących niewłaściwego stosowania przepisów prawa unijnego przez organy administracji publicznej, w których zachodzi uzasadnione zagrożenie wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania formalnego w trybie art. 258 TFUE wskutek niewłaściwej transpozycji przepisów prawa UE do polskiego porządku prawnego
 • udział w opracowywaniu dokumentów dotyczących zagadnień związanych z jednolitym rynkiem UE na posiedzenia Komitetu do Spraw Europejskich
 • udział w promocji systemu SOLVIT w Polsce
 • udział w prowadzeniu frontdesku Centrum SOLVIT Polska, w tym obsługa telefonu dla wnioskodawców SOLVIT oraz przeprowadzanie badania poziomu satysfakcji klientów systemu
 • opiniowanie projektów dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich (KSE)
 • opiniowanie projektów aktów legislacyjnych i pozalegislacyjnych dotyczących rynku wewnętrznego UE oraz projektowanych lub obowiązujących przepisów krajowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zasadnicza część zadań wykonywana w języku obcym. Zagraniczne wyjazdy służbowe. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i reprezentacją urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca biurowa przy komputerze
  miejsce pracy: III piętro, w budynku 6 wind, z których jedna posiada drzwi o szer. 90 cm (pozostałe 80 cm); drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szer. 90 cm, brak progów
  na poziomie parteru 2 toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym jedna przy wejściu głównym (drzwi – 90 cm szer., bez drzwi wewnętrznych), pozostałe toalety nie w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. 80 cm)
  brak podjazdu przy wejściu głównym od strony Pl. Trzech Krzyży, wjazd umożliwiający poruszanie się na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Wspólnej, ewentualnie wjazd na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Żurawiej – wjazd na poziom dziedzińca wewnętrznego wymaga pokonania wzniesienia o wysokości 220 cm na długości 17 m (naturalna pochylnia o nachyleniu ok. 13 %); przed wejściem do budynku prowadzącym do holu głównego podjazd o dł. 430 cm i szer. 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie, prawnicze lub europeistyka
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku (związane ze stosowaniem prawa UE)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa unijnego oraz problematyki integracyjnej
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • komunikatywność, w tym umiejętność argumentacji i negocjacji oraz umiejętności z zakresu wystąpień publicznych

wymagania dodatkowe

 • min. 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • wykształcenie: europeistyka na wydziale prawa
 • przeszkolenie z zakresu prawa europejskiego
 • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego, na poziomie B1

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu prawa europejskiego
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka francuskiego lub niemieckiego, na poziomie B1
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DSE – 10”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii MG, Pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt.8.15-16.15).


Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym publikacje ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Gospodarki był niższy niż 6 %.
  Umowa na czas określony – zastępstwo pracownika.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-55-11 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@mg.gov.pl