Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Departamencie Transportu Drogowego w Wydziale Ruchu Drogowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa procesu legislacyjnego w zakresie kontroli ruchu drogowego, uprawnień organów dokonujących czynności kontrolnych w ruchu drogowym, zasad używania urządzeń w kontroli ruchu drogowego oraz zasad i warunków zarządzania ruchem na drogach, zasad wykorzystania dróg w sposób szczególny – na potrzeby organizowanych imprez,
 • dokonywanie analiz przepisów z zakresu: kontroli ruchu drogowego, uprawnień organów dokonujących czynności kontrolnych w ruchu drogowym, zasad używania urządzeń w kontroli ruchu drogowego oraz zasad i warunków zarządzania ruchem na drogach, zasad wykorzystania dróg w sposób szczególny – na potrzeby organizowanych imprez,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i poza administracyjnych,
 • dokonywanie analiz działań z zakresu zarządzania ruchem na drogach realizowanych przez organy zarządzające ruchem na drogach, organizacji ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych, projektów organizacji ruchu na drogach,
 • przygotowywanie propozycji materiałów i informacji na posiedzenia Rady Ministrów i jej Komitetów, projektów stanowisk Rządu do projektów ustaw oraz projektów instrukcji dla przedstawicieli w strukturach UE w zakresie ruchu drogowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich),
  – wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca w pokoju wieloosobowym,
  – brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych,
  – praca przy komputerze oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie transportu drogowego lub obsłudze prawnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa wiedza z zakresu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń do tej ustawy,
  • wiedza w obszarach powiązanych z zastosowaniem prawa o ruchu drogowym (dot. dróg publicznych i ich warunków technicznych oraz zarządzania bezpieczeństwem dróg, kontroli ruchu drogowego oraz sankcji stosowanych za wykroczenia w ruchu drogowym),
  • ogólna znajomość funkcjonowania Unii Europejskiej oraz procedur legislacyjnych UE,
  • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • rzetelność i terminowość,
  • umiejętności analityczne,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • skuteczna komunikacja,
  • zorientowanie na osiąganie celów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DTD 39

Inne informacje:

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. (22) 630-12-49.