Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Zespole Prawa Budowlanego w Departamencie Budownictwa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw w zakresie: planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych,
 • prowadzenie spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych, w odniesieniu do architektów i inżynierów budownictwa,
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań ministra wynikających z regulacji prawnych w zakresie określenia klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z obszaru budownictwa,
 • prowadzenie spraw w zakresie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
 • prowadzenie spraw dotyczących terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 • prowadzenie spraw dotyczących budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych, w zakresie dotyczącym wydawania zgody Ministra w przypadku budowy ww. gazociągów,
 • przygotowanie projektów aktów prawnych i prowadzenie procesu legislacyjnego projektów w zakresie prowadzonych spraw.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wystąpienia publiczne,
  reprezentacja urzędu,
  organizacja i prowadzenie spotkań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich),
  wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  praca w pokoju wieloosobowym,
  brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych,
  praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z budownictwem lub z obszaru budownictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy – Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
  • znajomość ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
  • znajomość przepisów z zakresu legislacji i przepisów regulujących tryb pracy Rady Ministrów,
  • skuteczna komunikacja,
  • rzetelność i terminowość,
  • umiejętności analityczne,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • umiejętność współpracy,
  • organizacja pracy własnej,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DB 93

Inne informacje:


  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(22) 522 51 27.