Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Departamencie Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi w Zespole ds. Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 2/4
  00-928 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  opracowywanie założeń do systemu zarządzania jakością dla Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej mającego na celu określenie właściwych standardów przeprowadzania egzaminów dla zapewnienia osiągania wysokiego poziomu kwalifikacji przez osoby ubiegające się o polskie dyplomy i świadectwa,
 •  prowadzenie Listy egzaminatorów Komisji i zarządzanie zbiorem danych osobowych kandydatów na egzaminatorów i listy egzaminatorów Komisji,
 •  organizowanie szkolenia dla egzaminatorów w celu zapewnienia jednolitego przygotowania egzaminów kwalifikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego,
 •  prowadzenie i aktualizacja bazy pytań egzaminacyjnych Komisji oraz administrowanie tą bazą,
 •  opracowywanie projektów aktów prawnych, konsultowanie propozycji zmian, przygotowywanie materiałów w procesie legislacyjnym w zakresie egzaminowania marynarzy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – reprezentacja urzędu na zewnątrz,
  – wyjazdy służbowe,
  – liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
  – zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
  – wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane
  do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  – praca w pokoju wieloosobowym
  – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, morskie lub z zakresu zarządzania jakością,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z zarządzaniem jakością, lub zamówieniami publicznymi, lub w zakresie gospodarki morskiej lub szkolnictwa wyższego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie audytora systemu zarządzania jakością,
  • ogólna znajomość zagadnień z zakresu kwalifikacji morskich,
  • znajomość procesu legislacyjnego,
  • znajomość zagadnień dotyczących systemu zamówień publicznych,
  • rzetelność i terminowość,
  • umiejętności analityczne,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • skuteczna komunikacja,
  • zorientowanie na osiąganie celu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • – kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia.
 • – kopie dokumentu potwierdzającego przeszkolenie audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DTM 101

Inne informacje:

  Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć
  na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. (0-22) 630-13-27.