Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Departamencie Transportu Kolejowego w Wydziale Przewozów Pasażerskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 2/4
  Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Chałubińskiego 4/6
  Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • badanie i analiza poziomu zaspokajania potrzeb przewozowych i jakości świadczonych usług przewozowych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich międzywojewódzkich i międzynarodowych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej,
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski, skargi i pytania obywateli oraz instytucji, w zakresie organizacji i realizacji kolejowych przewozów pasażerskich,
 • nadzorowanie, analizowanie i ocena sposobu organizacji kolejowych przewozów pasażerskich międzywojewódzkich i międzynarodowych,
 • wnioskowanie do Urzędu Transportu Kolejowego o przeprowadzenie postępowania kontrolnego w sytuacjach wskazujących na naruszenie praw pasażera przez przewoźników kolejowych,
 • udział w badaniach marketingowych przeprowadzanych przez przewoźników w pociągach objętych umowami o świadczenie usług publicznych oraz w doraźnych i planowanych kontrolach przewoźników kolejowych w terenie,
 • analiza dokumentów i sporządzanie opinii niezbędnych dla przygotowania stanowiska resortu w sprawach europejskich, w zakresie zadań wydziału,
 • przygotowanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wystąpienia posłów i senatorów, wystąpienia organów ochrony praw i wolności obywateli, a także współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – reprezentacja urzędu
  – wyjazdy służbowe
  – praca poza siedzibą urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pokoju wieloosobowym,
  – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner,
  – węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich),
  – wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w sektorze transportu
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość podstawowych uregulowań prawnych krajowych ( ustawy: o publicznym transporcie zbiorowym, prawo przewozowe, o transporcie kolejowym) i UE z dziedziny transportu kolejowego,
  • znajomość problematyki dotyczącej funkcjonowania transportu kolejowego,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
  • rzetelność i terminowość,
  • skuteczna komunikacja,
  • umiejętności analityczne,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • zorientowanie na osiąganie celów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DTK 108

Inne informacje:

  Umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.
  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. (0-22) 630 14 17.