Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ds. koordynacji realizacji polityki regionalnej
 • w Departamencie Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul. Wspólna 2/4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie przygotowania systemu realizacji kontraktu terytorialnego w Polsce, w szczególności monitorowania i wprowadzania zmian w zawartych kontraktach i systemu finansowania kontraktów,
 • wsparcie procesu negocjacji kontraktów terytorialnych pomiędzy stroną rządową i samorządową,
 • udział w koordynacji i monitorowanie realizacji postanowień zawartych kontraktów terytorialnych, w szczególności przygotowania przedsięwzięć priorytetowych oraz ich źródeł finansowania,
 • wsparcie organizacyjne i techniczne dotyczące negocjacji zmian w kontraktach terytorialnych, współpracy strony rządowej oraz ze stroną samorządową, a także na potrzeby bieżących działań prowadzonych wewnątrz resortu,
 • wsparcie przy wdrażaniu nowego instrumentu terytorialnego w Polityce Spójności– Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w szczególności w zakresie opiniowania dokumentów przygotowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w realizacji Strategii ZIT,
 • opiniowanie i monitorowanie przygotowań do wdrażania regionalnych programów operacyjnych w zakresie wymiaru terytorialnego, w tym instrumentów rozwoju terytorialnego,
 • branie udziału w pracach związanych z koordynacją realizacją w okresie programowania UE 2014-2020 wymiaru miejskiego, rewitalizacji, instrumentów terytorialnych, w szczególności ZIT i Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS),
 • organizacja spotkań roboczych, warsztatowych i konferencji w ramach prac nad realizacją zadań Wydziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
  praca z bazami danych/programami specjalistycznymi do obsługi korespondencji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze,
  brak windy dostosowanej do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
  wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy windowej,
  ciągi komunikacyjne nie przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
  praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner,
  praca w pokoju wieloosobowym,
  brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z funduszami unijnymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z polityką rozwoju oraz polityką spójności w Polsce,
  • bardzo dobra znajomość aktów prawnych związanych z realizacją polityki rozwoju i polityki spójności, w szczególności w zakresie instrumentów rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie,
  • bardzo dobra znajomość problematyki rozwoju regionalnego w Polsce i zmian w polityce regionalnej w ostatniej dekadzie, oraz roli samorządów terytorialnych w polityce regionalnej i systemu finansowania polityki regionalnej,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • skuteczna komunikacja,
  • terminowość i rzetelność
  • zorientowanie na osiąganie celów
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
  • znajomość języka angielskiego, poziom B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  23-04-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DKS 85

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas zastępstwa.
  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 273 76 29