Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Departamencie Informacji i Promocji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul. Wspólna 2/4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie, prowadzenie procesu zatwierdzania, aktualizacji i interpretacji rozwiązań prawnych i regulacji wewnętrznych MIIR w zakresie komunikacji Funduszy Europejskich (w tym stosownych wytycznych) oraz monitoring przestrzegania przez instytucje zawartych w nich zapisów,
 • przygotowywanie oraz wdrażanie ułatwień dla beneficjentów w zakresie komunikacji,
 • współpraca z instytucjami i partnerami w celu wypracowywania wspólnych rozwiązań wpływających na zwiększenie efektywności i uspójnienie komunikacji FE, w tym z przedstawicielami ministra ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, partnerami społeczno-gospodarczymi,
 • opiniowanie aktów prawnych oraz regulacji wewnętrznych MIIR,
 • koordynowanie procesu udzielania odpowiedzi i udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje,
 • analizowanie i opiniowanie, przygotowanych przez wybrane IZ PO i RPO, dokumentów strategicznych (strategie komunikacji), operacyjnych (roczne plany działań), ich aktualizacji oraz sprawozdań z realizacji zawartych w nich zapisów,
 • bieżąca współpraca z wybranymi IZ PO i RPO w związku z realizacją zapisów dokumentów wymienionych w tirecie 6 oraz monitorowanie wypełniania przez nie zaleceń MIIR dotyczących prowadzenia działań komunikacyjnych,
 • przygotowywanie i realizacja projektów pomocy technicznej w zakresie kompetencji Wydziału oraz prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w ramach realizowanych działań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 •  wystąpienia publiczne
   reprezentacja urzędu
   wyjazdy służbowe
   obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
   praca z bazami danych
   organizacja/prowadzenie spotkań/ustalanie warunków umów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
   winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
   wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
   wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej
   sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu
   ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

  Inne
   praca w pokoju wieloosobowym  brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych  praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie informacji/promocji/public relations
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień dotyczących Funduszy Europejskich, w tym dokumentów regulujących ich wdrażanie,
  • wiedza z dziedziny informacji i promocji oraz dokumentów regulujących zagadnienia informacji i promocji FE,
  • znajomość Ustawy prawo zamówień publicznych,
  • umiejętności analityczne,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • umiejętność współpracy,
  • skuteczna komunikacja,
  • rzetelność i terminowość,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • znajomość języka angielskiego B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-05-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DIP 100

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas zastępstwa.
  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 273 73 91.