Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Departamencie Budżetu i Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wycenianie wniosków w sprawie zagranicznych podróży służbowych oraz sporządzanie zleceń zakupu dewiz i przelewów bankowych, w tym dokonywanie przedpłat za granicę w oparciu o zatwierdzone wnioski dewizowe oraz prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej rozliczeń kosztów dewizowych i złotowych delegacji zagranicznych oraz rejestru wyjazdów zagranicznych,
 • prowadzenie kasy dewizowej, w tym sporządzanie kasowych raportów dewizowych w przeliczeniu walut wg tabel kursowych Narodowego Banku Polskiego na złote polskie oraz wyliczanie różnic kursowych,
 • prowadzenie kasy złotowej, w tym pobieranie, wypłacanie i rozliczanie środków pieniężnych z właściwych kont prowadzonych w Narodowym Banku Polskim dla dysponenta budżetu trzeciego stopnia (dochody, wydatki budżetowe, depozyty, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
 • wystawianie obciążeń tytułem podróży służbowych refundowanych przez inne instytucje,
 • zamawianie środków finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • rozliczanie i kontrola rachunkowa kart płatniczych Banku Gospodarstwa Krajowego wydanych członkom Kierownictwa oraz pracownikom ministerstwa.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa, praca pod presją czasu, odpowiedzialność materialna.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub rachunkowość lub finanse lub bankowość
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w komórce finansowo-księgowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów dotyczących odbywania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych,
  • umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność współpracy, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, samodzielność i inicjatywa, umiejętności analityczne,
  • umiejętność obsługi komputerowego pakietu biurowego (w szczególności edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
  • niekaralność za umyślne wykroczenie przeciwko mieniu.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie w zakresie ekonomii,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
 • przeszkolenie w zakresie rachunkowości budżetowej,
 • umiejętność obsługi programu komputerowego Quorum.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczanie kandydata o niekaralności za umyślne wykroczenie przeciwko mieniu,
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub innych zaświadczeń potwierdzających w pełni wymagany niezbędny okres oraz obszar doświadczenia zawodowego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków, opisy stanowisk lub inne zaświadczenia potwierdzające wymagany obszar doświadczenia zawodowego, dokumenty potwierdzające wykształcenie, dokumenty potwierdzające przeszkolenie).

Termin składania dokumentów:

  28-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Ogłoszenie nr 168721”)

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w plikach do pobrania w zakładce „wymagane dokumenty i oświadczenia” na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu
  do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Kandydaci niespełniający wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o przyczynach niezakwalifikowania do kolejnego etapu naboru. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 52 92 735.