Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw psychologii służby i pracy
 • w Zespole Psychologii Wojskowej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  ul. Królewska 1
  00-909 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań w zakresie działalności psychologicznej przez wojskowe pracownie psychologiczne.
 • Opracowywanie oraz konsultowanie rozwiązań z obszaru metodyki badań, opiniowania psychologicznego, projektowania rozwiązań prawnych usprawniających funkcjonowanie psychologii w obszarze służby i pracy, działania pracowni psychologicznych i ich współpracy z komisjami lekarskimi.
 • Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją doskonalenia zawodowego psychologów wojskowych pracowni psychologicznych. Prowadzenie psychologicznego punktu konsultacyjnego (w tym, świadczenie bezpośredniej opieki psychologicznej) oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu psychologii dla żołnierzy i pracowników urzędu ministra obrony narodowej.
 • Opiniowanie metodyk oraz badań standaryzacyjnych i normalizacyjnych narzędzi badawczych na potrzeby badań i orzecznictwa w wojskowych pracowniach psychologicznych, a także badań naukowych.
 • Opracowywanie planów przedsięwzięć Zespołu oraz sprawozdań z działalności psychologii wojskowej.
 • Udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych w zakresie psychologii służby i pracy.
 • Przygotowywanie dokumentacji prawno-finansowej dotyczącej zamówień publicznych m.in. opracowywanie wniosków o wszczęcie postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, uzgadnianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udział w pracach komisji przetargowych w zakresie psychologii służby i pracy. Nadzorowanie realizacji zawartych umów.
 • Udział w działalności kontrolnej oraz wykonywaniu zadań z tytułu nadzoru służbowego powadzonego w ramach psychologii służby i pracy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe wyjazdy służbowe związane z działalnością kontrolną oraz współpracą z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej oraz instytucjami cywilnymi i innymi resortami.
  Przeprowadzanie kontroli w innych instytucjach – w wojskowych pracowniach psychologicznych.
  Zagrożenie korupcją, wynikające z udziału w pracach komisji przetargowych oraz prowadzenia postępowań poniżej 30 000 EURO.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Królewskiej 1 jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (z podjazdem dla wózków inwalidzkich).
  Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
  Nie występują uciążliwe /szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe psychologiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze psychologii w służbach mundurowych
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
  • znajomość: ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych
  • znajomość: rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym, rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej
  • znajomość: rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, struktury organizacyjnej MON
  • umiejętność: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze psychologii w służbach mundurowych (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 3560 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 261- 840-515, (022) 261-840-042, (022) 261-874-554, (22) 261-840-088.