Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw rozliczania dotacji w ramach centralnych planów rzeczowych i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w SPZOZ i IB
 • w Wydziale Nadzoru Finansowego Oddziału Nadzoru Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  ul. Królewska 1
  00-909 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie nadzoru (monitorowanie) przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (SPZOZ) i instytutach badawczych (IB).
 • Sporządzanie sprawozdań o stanie środowiska i działalności proekologicznej w SPZOZ i IB.
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie posiadania niebezpiecznych substancji chemicznych wykorzystywanych przez SPZOZ i IB.
 • Uaktualnianie i opiniowanie w porozumieniu z Szefem Szefostwa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia „Zasad prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych”.
 • Analiza oraz weryfikacja pod względem merytorycznym wniosków o dokonanie płatności w ramach przyznanych dotacji celowych na realizację inwestycji budowlanych oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej.
 • Analiza oraz weryfikacja pod względem merytorycznym dokumentacji z rozliczenia dotacji celowych udzielonych resortowym SPZOZ/IB na realizację projektów inwestycyjnych.
 • Ewidencja wniosków i umów o udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji budowlanych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach centralnych planów rzeczowych.
 • Prowadzenie kontroli i nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji budżetowych przyznanych dla SPZOZ i IB.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe wyjazdy służbowe w związku z prowadzeniem kontroli/nadzorów w SPZOZ i IB.
  Zagrożenie korupcją (uczestniczenie w procesie związanym z udzielaniem dotacji celowych w ramach centralnych planów rzeczowych oraz udziałem w nadzorach i kontrolach).
  Przeprowadzenie nadzorów i kontroli w SPZOZ i IB nadzorowanych przez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Królewskiej 1 jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (z podjazdem dla wózków inwalidzkich).
  Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
  Nie występują uciążliwe /szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub w obszarze nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych,
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli poufne,
  • znajomość: ustawy o odpadach, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o instytutach badawczych, ustawy o finansach publicznych, decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, struktury organizacyjnej MON.
  • umiejętność: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub w obszarze nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub pisemna zgoda na przeprowadzenie ww. postępowania sprawdzającego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Oferty można składać osobiście: Punkt podawczy MON – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 2990 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 261 840 088, (22) 261 840 042; (22) 261 840 515, (22) 261 874 554.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.