Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Rozliczeń Oddziału Zabezpieczenia Przedstawicielstw poza Granicami Państwa Departamentu Administracyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  ul. Królewska 1
  00-909 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analiza merytoryczna, naliczanie, kierowanie do wypłaty meldunków, wniosków i innych dokumentów dotyczących żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa oraz przekazywanie ww. dokumentacji do wypłaty należności.
 • Naliczanie zaliczek na podróże służbowe (w tym dotyczących rotacji i przesiedleń). Kontrola merytoryczna dokumentacji podróży służbowych, rozliczanie żołnierzy pobierających zaliczki.
 • Merytoryczna weryfikacja dokumentacji wydatków finansowanych z zaliczek stałych i kart płatniczych oraz przekazywanie ww. dokumentacji do wypłaty należności.
 • Monitorowanie wykorzystania limitów na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe, w tym prowadzenie ich w ewidencji elektronicznej.
 • Prowadzenie kontroli rzetelności i kompletności dowodów księgowych dotyczących rozrachunków z żołnierzami, w tym z zaliczek stałych i kart płatniczych oraz księgowanie tych operacji i dokonywania okresowej analizy zapisów w Zintegrowanym Wieloszczeblowym Systemie Informatycznym (ZWSI RON).
 • Współudział w opracowywaniu projektu wysokości równoważników i ryczałtów mieszkaniowych do Decyzji MON.
 • Prowadzenie szkoleń dla żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, a także wykonujących czynności organu finansowego w obsługiwanych placówkach w zakresie prowadzenia gospodarki finansowo-logistycznej.
 • Uczestniczenie w kontrolach prowadzenia gospodarki finansowej w PPW/PZŁ/AO.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zagrożenie korupcją (przeprowadzanie kontroli w jednostkach poza granicami kraju (PPW/PZŁ/AO, ambasady).
  Przeprowadzanie kontroli w jednostkach poza granicami kraju (PPW/PZŁ/AO, ambasady).
  Zagraniczne wyjazdy służbowe – uczestnictwo w kontrolach w PPW/PZŁ /AO, ambasady).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda towarowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze finansów publicznych lub rachunkowości
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
  • znajomość: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o służbie zawodowej żołnierzy z aktami wykonawczymi dot. należności z tytułu pełnienia służby zawodowej poza granicami kraju, podróży służbowych, decyzji MON w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • znajomość: zarządzenia MON w sprawie korzystania w resorcie obrony narodowej ze służbowych kart płatniczych, oraz struktury organizacyjnej MON
  • umiejętność: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatów, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze finansów publicznych lub rachunkowości (np.: kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 2.990 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 261-840-042, (022) 261- 840-515, (022) 261-874-554, (22) 261-840-088.