Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw celów rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • w Wydziale Planowania Systemu Ochrony Zdrowia Oddziału Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  ul. Królewska 1
  00-909 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie projektów umów z zakresu staży podyplomowych, kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne oraz zadań zleconych. Opiniowanie pod względem merytorycznym sprawozdań okresowych i końcowych oraz nadzór nad realizacją umów w ww. zakresie.
 • Opracowywanie i przedstawianie danych niezbędnych w procesie planowania i wykonywania budżetu, w szczególności w zakresie staży medycznych, kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i instytutach badawczych, dotacji dla Wojskowej Izby Lekarskiej (WIL) oraz zadań zleconych.
 • Udział w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego wojskowych kadr medycznych we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym, w szczególności poprzez przygotowanie i nadzór nad umową dot. zapewnienia obsługi niektórych czynności administracyjnych związanych z procesem szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów, w kontekście zdolności do zabezpieczenia medycznego SZRP.
 • Współpraca z WIL w obszarze kształcenia i doskonalenia zawodowego wojskowych kadr medycznych oraz przygotowywanie i nadzór nad realizacją umowy na pokrycie kosztów czynności przyjętych od organów administracji państwowej, w tym prowadzenie czynności kontrolnych.
 • Obsługa działalności realizowanej na rzecz resortu ON przez Wojskową Izbę Lekarską.
 • Przygotowywanie propozycji celów rozwoju systemu ochrony zdrowia w zakresie działalności Wydziału oraz zasad podziału środków publicznych na kształcenie i doskonalenie zawodowe personelu wojskowej służby zdrowia.
 • Przygotowywanie materiałów analitycznych oraz opracowywanie danych do sprawozdań i meldunków w obszarze doskonalenia zawodowego.
 • Sporządzanie raportów i analiz w zakresie realizacji merytoryczno-finansowej badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych w tym przygotowywanie sprawozdań do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego z realizacji prac naukowych na rzecz resortu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli.
  Przeprowadzanie kontroli w ramach nadzoru nad realizacją umów na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne oraz rozliczania dotacji dla WIL.
  Zagrożenie korupcją – w związku z udziałem w kontrolach i przygotowywaniem propozycji zasad podziału środków publicznych na szkolenie, kształcenie i doskonalenie zawodowe personelu wojskowej służby zdrowia.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Królewskiej 1 jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (z podjazdem dla wózków inwalidzkich).
  Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
  Nie występują uciążliwe /szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze kształcenia lub doskonalenia lub w obszarze ochrony zdrowia
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli poufne;
  • znajomość: ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nauki żołnierzy zawodowych, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,
  • znajomość: rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
  • znajomość: rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, struktury organizacyjnej MON.
  • umiejętność: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze kształcenia lub doskonalenia lub w obszarze ochrony zdrowia (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub pisemna zgoda na przeprowadzenie ww. postępowania sprawdzającego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Oferty można składać osobiście: Punkt podawczy MON – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 2990 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 261 840 088, (22) 261 840 042; (22) 261 840 515, (22) 261 874 554.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.