Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Działań Rolnośrodowiskowych i Płatności Ekologicznych Departamentu Płatności Bezpośrednich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie dokumentów dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska obszarów wiejskich, w szczególności dotyczących kwestii zwierzęcych w ramach działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013,
 • analizowanie i interpretowanie propozycji przepisów prawa unijnego oraz krajowego w kontekście programowania i wdrażania Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego i działania Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020, w szczególności w zakresie dotyczącym zachowania zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie oraz innych kwestii związanych ze zwierzętami,
 • uczestnictwo w pracach związanych z opracowywaniem projektów aktów prawnych w odniesieniu do kwestii zwierzęcych w ramach działań pozostających w kompetencjach wydziału,
 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi oraz udzielanie szczegółowych informacji w sprawach związanych z zasadami, warunkami i trybem przyznawania pomocy w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013, oraz w ramach PROW 2014-2020 w szczególności w zakresie działań związanych z zachowaniem zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie,
 • współpraca z Departamentem Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w zakresie kwestii związanych ze zwierzętami w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 oraz Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego i działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020,
 • przygotowywanie propozycji w ramach procesu uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej w odniesieniu do działań pozostających w kompetencji Wydziału, w celu przekazania stanowiska,
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach i szkoleniach w celu przekazania opinii i stanowiska Departamentu oraz zapoznania się z aktualnymi problemami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – stres związany z kontaktami z beneficjentami oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz,
  – gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – użytkowanie sprzętu biurowego,
  – praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  – budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie
  na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • roczny staż pracy w administracji publicznej,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • wiedza z zakresu ochrony środowiska.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu: nauk przyrodniczych lub rolnictwa lub inżynierii środowiska lub ochrony środowiska,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • wiedza z zakresu zagadnień dotyczących pomocy unijnej,
 • 6-cio miesięczne doświadczenie w administracji, związane z ochroną środowiska i rolnictwem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu roczny staż pracy w administracji publicznej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu 6-cio miesięczne doświadczenie w administracji związane z ochroną środowiska i rolnictwem.

Termin składania dokumentów:

  18-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
  z dopiskiem: „oferta pracy – Specjalista w PB – zastępstwo”.

Inne informacje:

  Zatrudnienie na zastępstwo.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Decyduje data wpływu do MRiRW.
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.