Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw osobowych funkcjonariuszy
 • w Zespole ds. Funkcjonariuszy Służb Mundurowych Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  ul. S. Batorego 5
  02-591 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z mianowaniem na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, a także nadania pierwszego stopnia aspiranckiego i pierwszego stopnia oficerskiego strażakom Państwowej Straży Pożarnej.
 • Prowadzenie spraw dotyczących mianowania przez Ministra na kolejne stopnie służbowe funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, mianowania na równorzędne stopnie oficerów przyjętych do BOR, a także nadania wyższych stopni służbowych strażakom Państwowej Straży Pożarnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem funkcjonariuszy do służby w Policji i Straży Granicznej, a także funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Celnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydaniem i ewidencją legitymacji weterana – funkcjonariusza i weterana poszkodowanego – funkcjonariusza, a także dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące ww. do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Prowadzenie obsługi kadrowej funkcjonariuszy oddelegowanych do MSW.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa.
  Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Batorego:
  Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze służb mundurowych,
  • znajomość przepisów prawa w zakresie nadzoru ministra nad służbami resortu spraw wewnętrznych, w szczególności znajomość ustaw: o Policji, o Straży Granicznej, o Państwowej Straży Pożarnej, o Biurze Ochrony Rządu, o weteranach działań poza granicami państwa,
  • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  • znajomość organizacji i funkcjonowania resortu oraz znajomość podstaw ustrojowych państwa,
  • znajomość zagadnień merytorycznych,
  • umiejętności warsztatowe, w tym prowadzenia postępowania administracyjnego,
  • profesjonalna obsługa klienta, rzetelność i terminowość,
  • znajomość programów komputerowych,
  • umiejętność analizy danych, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność argumentowania,
  • umiejętność współpracy i dzielenia się wiedzą,
  • dążenie do doskonalenia zawodowego.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi kadrowej służb mundurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, zakresy czynności).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi kadrowej służb mundurowych.

Termin składania dokumentów:

  06-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Przesyłać na adres:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  BKSiO – ZNZK,
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Składać osobiście:
  w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro: w godz. 8.15-16.15

Inne informacje:

  Oferty należy przesyłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  BKSiO/FSM – specjalista
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne
  (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz wykonywanie zadań z obszaru wskazanego w wymaganiach.
  Planowane techniki i metody naboru:
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 601-71-00, (22) 601-42-65.