Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ewidencji środków trwałych
 • w Wydziale Zaopatrzenia i Ewidencji Biura Administracyjno-Finansowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie do programu komputerowego ewidencji środków trwałych dokumentów przyjęcia, zdjęcia oraz zmiany miejsca użytkowania składnika majątku w celu ustalenia aktualnego stanu składników mienia.
 • Sporządzanie dokumentów przyjęcia oraz zdjęcia środka trwałego w celu ujęcia składników mienia w prowadzonej ewidencji.
 • Klasyfikowanie przyjmowanych składników mienia do odpowiednich grup, podgrup i rodzajów w celu poprawnego ujęcia w prowadzonej ewidencji.
 • Ustalanie rocznych stawek umorzeń zakupionych lub przyjętych od innej jednostki składników majątku w celu poprawnego ujęcia w prowadzonej ewidencji.
 • Nadawanie w programie komputerowym kodów kreskowych składnikom majątku wprowadzanym do ewidencji, znakowanie sprzętu kodami oraz wymiana nieczytelnych kodów na nowe, celem usprawnienia przeprowadzanych spisów kontrolnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz inwentaryzacji w Ministerstwie.
 • Przeprowadzanie z wykorzystaniem elektronicznego czytnika kodów kreskowych spisów kontrolnych majątku użytkowanego w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, przetwarzanie danych do programu, w którym prowadzona jest ewidencja, wyjaśnianie zaistniałych różnic, sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę do naniesienia zmian w ewidencji.
 • Przetwarzanie danych z systemu ewidencji do arkusza kalkulacyjnego Excel, tworzenie raportów dla komórek organizacyjnych w celu usprawnienia procesu uzgodnień stanu faktycznego użytkowanych składników majątku ze stanami ewidencyjnymi.
 • Realizacja zaleceń przedstawionych w protokołach stanowiących rozliczenie przeprowadzonej okresowej inwentaryzacji w celu naniesienia stosownych zmian w prowadzonej ewidencji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa.
  Wysiłek fizyczny (spisywanie kodów kreskowych, którymi oznakowane są składniki majątku Ministerstwa).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Batorego:
  Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się (do IV piętra), jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
  • znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz znajomość programów komputerowych,
  • umiejętność sporządzania sprawozdań dotyczących ST oraz WNIP,
  • wiedza z zakresu zasad prowadzenia ewidencji ilościowo – wartościowej składników majątku,
  • podstawowa wiedza z zakresu procedur i zagadnień finansowych,
  • podstawowa wiedza z zakresu zamówień publicznych,
  • umiejętność aktywnego słuchania i zaangażowania,
  • umiejętność pracy zespołowej i wspierania pracowników,
  • dążenie do doskonalenia zawodowego,
  • umiejętność analizy danych i strukturalizowania zadań,
  • znajomość organizacji i funkcjonowania urzędu,
  • uczciwość i obiektywizm.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w obszarze finansów publicznych,
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obrocie środkami trwałymi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, zakresy czynności itp.).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w obszarze finansów publicznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 roku doświadczenia zawodowego w obrocie środkami trwałymi.

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Przesyłać na adres:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  BKSiO – ZNZK,
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  lub składać osobiście:
  w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro: w godz. 8.15-16.15

Inne informacje:

  Oferty należy przesyłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  BAF/WZiE-5 (zastępstwo)
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz wykonywanie zadań z obszaru wskazanego w wymaganiach.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – test wiedzy,
  – próbka pracy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 601-39-74.(22) 601-46-29