Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw postępowań
 • w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza (kompletuje i prowadzi dokumentację) lub członka komisji (w przypadku udziału w postępowaniach prowadzonych przez placówki zagraniczne) lub w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
 • udzielanie konsultacji w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w ministerstwie w celu zapewnienia opieki merytorycznej i wsparcia dla pracowników innych komórek
 • Świadczenie pomocy prawnej przy udzielaniu zamówień publicznych przez centralę MSZ i placówki zagraniczne podległe MSZ
 • Przygotowanie dokumentów przetargowych do publikacji w zakładce „zamówienia publiczne” na stronie internetowej MSZ
 • Przygotowywanie i prezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą stanowiska MSZ w sprawach wnoszonych odwołań w celu uzyskania rozstrzygnięcia korzystnego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Udział w zespołach kontrolnych w celu przeprowadzenia badania określonych czynności w centrali MSZ oraz na placówkach zagranicznych – w takim zakresie, w jakim do przeprowadzenia kontroli potrzebna jest wiedza z zakresu zamówień publicznych, a także udzielanie pomocy placówkom zagranicznym w udzielaniu zamówień publicznych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • zagrożenie korupcją, zagrożenie naciskami grup przestępczych, obsługa klientów zewnętrznych, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia i materiały pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputer z monitorem ekranowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się – obecność wind, brak podjazdów i drzwi z samozamykaczami.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych
  • Znajomość języka roboczego UE na poziomie A2
  • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
  • Znajomość aktów prawnych właściwych dla opisywanego stanowiska:ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o dostępie do informacji publicznej.
  • wewnętrzne regulacje MSZ w zakresie zamówień publicznych, w tym: regulamin pracy komisji przetargowych, zasad udzielania zamówień publicznych na placówkach zagranicznych, zasad udzielania zamówień publicznych nie objętych stosowaniem ustawy (niejawnych), zasad sporządzania umów cywilnoprawnych
  • znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji, samodzielność i inicjatywa, umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność planowania, umiejętność współpracy, umiejętność koordynowania, umiejętności negocjacyjne

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe prawnicze lub studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych na wymaganym poziomie,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe.
 • Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatów wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Szucha 23
  00-580 Warszawa

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4490 do ok. 6740 PLN + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2014, poz. 1111- tj.).
  UWAGA: decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 9.00 – 12.00 oraz 12.30 – 15.30.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.
  W ofercie należy podać numer telefonu oraz adres e-mail. Kandydaci będą informowani e-mailem lub telefoniczne na każdym etapie procesu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 9322 lub (22) 523 8229.