Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ds. nadzoru gospodarki finansowej placówek
 • w Biurze Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Sprawdzanie i dbanie o prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi w przydzielonych placówkach zagranicznych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dot. rachunkowości i sprawozdawczości w celu dostarczenia bieżącej informacji na potrzeby kierownictwa.
 • 2. Weryfikacja rachunkowa otrzymanych kwartalnych sprawozdań i bilansów placówek oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych w PLN w celu włączenia ich do sprawozdawczości przekazywanej przez MSZ do MF.
 • 3. Sporządzanie planów finansowych wydatków budżetowych placówek i ich korekty na podstawie planów przygotowanych zgodnie z układem wykonawczym budżetu przez poszczególne komórki organizacyjne MSZ w celu przekazania na placówki i do wydziału realizującego przekaz środków budżetowych.
 • 4. Analiza i kontrola wniosków związanych ze zmianą planu finansowego przygotowanych przez poszczególne komórki organizacyjne MSZ w odniesieniu do zatwierdzonego planu finansowego na dany rok budżetowy w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania środków budżetowych przez placówki.
 • 5. Analiza i opracowywanie planów finansowych wydatków budżetowych placówek zagranicznych na podstawie przedstawionych przez nie projektów w zakresie wydatków nadzorowanych przez wydział w celu przekazania zatwierdzonych planów na placówki.
 • 6. Przygotowywanie planów finansowych i korekt w zakresie przychodów i rozchodów „dochodów placówki” poszczególnych placówek i zbiorcze w PLN oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego i finansowego nad wykonaniem tych planów w celu przekazania planów na placówki i zapewnienia optymalnego wykorzystania „dochodów placówki”.
 • 7. Prowadzenie korespondencji w zakresie swoich właściwości z placówkami, poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i innymi instytucjami w celu rozwiązywania bieżących problemów, np. ustalania wytycznych przekazywanych placówkom.
 • 8. Udzielanie pomocy w bieżącym rozliczeniu należności i zobowiązań placówek w celu umożliwienia im rozliczenia sald występujących na koncie „Rozrachunki”.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości budżetowej lub finansów publicznych.
  • Znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego na poziomie B1.
  • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
  • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi.
  • Wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne:
  • znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych,
  • umiejętność pisania i redagowania tekstów informacyjnych,
  • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
  • skuteczna komunikacja,
  • asertywność,
  • umiejętność analizy i syntezy informacji,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność planowania,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność koordynowania.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego na poziomie B2, poświadczona dokumentem.
 • Umiejętność obsługi specjalistycznego programu komputerowego: Egeria, FKWIN.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika administracyjno – finansowego (gł. księgowego) w placówce zagranicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html,
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatów wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BF 18/2015

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 3 935 PLN do ok. 6 183 PLN + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).
  Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

  W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 9372 lub (22) 523 9690.

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.