Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw osobowych w placówkach zagranicznych
 • w Biurze Spraw Osobowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników placówek zagranicznych (sporządzanie dokumentów związanych z nawiązywaniem, przebiegiem, zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników kierowanych do placówek zagranicznych, analizowanie i nadzorowanie spraw związanych z zawieraniem umów o pracę, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy pracowników niebędących członkami służby zagranicznej,
 • ustalanie uprawnień urlopowych pracowników placówek zagranicznych), sporządzanie dokumentów w sprawie nadania stopnia dyplomatycznego, wyznaczenia stanowiska w placówce, awansów i przeszeregowań, nagród jubileuszowych, nagród, urlopów bezpłatnych i wychowawczych, rejestrowanie zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich i urlopów wypoczynkowych kierowników placówek,
 • sporządzanie zaświadczeń, wystawianie druków ZUS, sporządzanie dokumentów związanych z delegowaniem pracowników MON i MG, prowadzenie ewidencji zatrudnienia w placówkach w postaci funkcjonalnych kart placówek,
 • sporządzanie z upoważnienia świadectw pracy w celu rozliczenia osób powracających z placówki,
 • kierowanie kandydatów zakwalifikowanych do pracy w placówkach zagranicznych na szkolenia przedwyjazdowe i badania lekarskie oraz koordynowanie realizacji przygotowań do wyjazdu w celu realizacji planów rotacji,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach osobowych pracowników placówek zagranicznych w celu udzielania odpowiedzi, pełnienie funkcji administratora e-obiegówki dla pracowników placówek zagranicznych,
 • występowanie z wnioskiem o rozpoczęcie procedury naboru na stanowiska w placówkach zagranicznych oraz opiniowanie wniosków o przedłużenie pobytu na placówce zagranicznej,
 • dokonywanie przeglądu struktur organizacyjnych placówek pod kątem wykorzystania etatów i właściwego planowania ich stanu osobowego w celu okresowej analizy oraz koordynowanie zmian w regulaminach organizacyjnych placówek.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Zagrożenia korupcją.
  2. Stres związany z obsługą klientów.
  3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (np. konferencje, szkolenia lub delegacje służbowe w ramach kontroli placówek).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
  W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze spraw kadrowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • przeszkolenie z zakresu prawa pracy
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
  • znajomość ustawy o służbie zagranicznej, znajomość ustawy o służbie cywilnej, znajomość kodeksu pracy, znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
  • zdolności komunikacyjne
  • umiejętność współpracy
  • umiejętność koordynowania
  • umiejętność konsultowania kwestii drażliwych
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • znajomość wewnętrznych regulacji MSZ.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obsługi systemu Person
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub innego na poziomie B2, poświadczona dokumentem
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej, znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika administracyjno – finansowego (gł. księgowego) w placówce zagranicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html,
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatów wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BSO 19/2015


Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4 497 PLN do 6 745 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).
  Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych
  do zatrudnienia będą zniszczone.

  W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 8311.

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.