Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw tłumacz języka angielskiego i francuskiego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie tłumaczeń pisemnych (tezy, analizy, publikacje wewnętrzne, umowy, zarządzenia, broszury, artykuły i inne) z języka polskiego na francuski i angielski lub odwrotnie w celu zapewnienia terminowej i profesjonalnej obsługi tłumaczeniowej wszystkich komórek MSZ.
 • Weryfikowanie tekstów sporządzonych w języku angielskim i francuskim oraz tłumaczeń wykonanych przez inne osoby w celu zapewnienia rzetelnej i profesjonalnej obsługi tłumaczeniowej ze strony MSZ.
 • Tworzenie w specjalnych programach tłumaczeniowych bazy terminologicznej w formie glosariuszy w celu ujednolicenia i udoskonalenia jakościowego tłumaczonych tekstów o tematyce politycznej.
 • Uczestniczenie w procesie realizacji zamówień na tłumaczenia, w procedurach dotyczących pozyskiwania tłumaczy i zlecania tłumaczenia wykonawcom zewnętrznym w celu zapewnienia obsługo tłumaczeniowej MSZ.
 • Wykonywanie, w sytuacjach wyjątkowych, wybranych tłumaczeń ustnych w celu zapewnienia wsparcia tłumaczeniowego dla kierownictwa MSZ.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Zagrożenie korupcją.
  2. Zagraniczne wyjazdy służbowe.
  3. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia i materiały pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputer z monitorem ekranowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się – obecność wind, brak podjazdów i drzwi z samozamykaczami.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie filologiczne/lingwistyczne.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku tłumacza.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Poświadczona znajomość języka francuskiego na poziomie C2.
  • Poświadczona znajomość języka angielskiego na poziomie C2.
  • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
  • Znajomość języka prawnego i wiedza w zakresie stosunków międzynarodowych.
  • Zdolności komunikacyjne.

wymagania dodatkowe

 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze tłumaczeń ustnych.
 • Poświadczona znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie B2.
 • Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe na kierunku związanym z obszarem spraw zagranicznych (np. stosunki międzynarodowe).
 • Przeszkolenie w zakresie komputerowego programu translatorycznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatów wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BAiZI 14/2015


Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4400 do ok. 6700 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  (Dz. U. z 2014, poz. 1111- tj. z późn. zm.).
  UWAGA: decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych
  do zatrudnienia będą zniszczone.

  W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48(22) 523 8311.

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.