Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale ds. Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nadesłanych przez organy państw obcych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawie skarg i wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych nadesłanych przez organy państw obcych i w sprawie wydanych zaświadczeń,
 • przygotowywanie projektów pism w sprawie zatarć skazań,
 • udzielanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, jeżeli we wniosku lub zapytaniu wskazano przepis prawa, z którego wynika zakres danych, który ma być przedmiotem informacji, a dane o osobie objęte wnioskiem lub zapytaniem są gromadzone w Rejestrze,
 • prowadzenie postepowań wyjaśniających związanych z przetwarzaniem danych nadesłanych przez organy państw obcych,
 • występowanie na wniosek uprawnionych podmiotów krajowych oraz z urzędu do organów państw obcych o udzielenie informacji o karalności,
 • rejestracja zawiadomień o skazaniu przez sądy państw obcych, ich aktualizacja oraz zatarcie zgodnie z prawem danego państwa,
 • kontrola merytoryczno-formalna zawiadomień o skazaniu nadesłanych przez państwa obce.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
  praca na stanowisku związanym z zagrożeniem korupcyjnym i naciskami grup przestępczych,
  praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku prawniczym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej ze stosowaniem lub tworzeniem prawa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 lub wyższym,
  • umiejętność analizowania przepisów i stosowania prawa,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność analizowania i wnioskowania,
  • umiejętność skutecznej komunikacji.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym,
 • znajomość języka niemieckiego prawniczego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

Inne informacje:


  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 4.141zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,21)

  Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: sprawdzian umiejętności oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

  Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 127/2013 z dnia 18 września 2013 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

  Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.


  Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743.