Ministerstwo Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Eksploatacji Systemów Informatycznych Biura Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad prawidłową realizacją umowy zewnętrznego serwisu świadczącego usługę wsparcia dla użytkowników sieci komputerowej MŚ, koordynacja realizacji zleceń, tworzenie procedur i instrukcji
 • nadzór nad pracą systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych i ich użytkowników oraz prowadzenie szkoleń użytkowników i kontrolowanie przestrzegania zasad i procedur obowiązujących dla tych systemów
 • konfiguracja, monitorowanie i usuwanie awarii stacji roboczych, w szczególności systemów finansowo-księgowych, rozliczeń budżetu państwa (Trezor), oraz systemów płatniczych (NBP Video-Tel) oraz urządzeń mobilnych
 • administracja systemami teleinformatycznymi służącymi do przetwarzania informacji niejawnych oraz prowadzenie urządzeń ewidencyjnych związanych z eksploatacją tych systemów
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego pracowników MŚ i nadzór jego dystrybucji
 • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i inne dokumentów związanych z zamówieniami na sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne, akcesoria i oprogramowanie, uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz nadzór nad realizacją zawartych umów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na parterze budynku, który jest przystosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  – praca przy komputerze – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z zapewnieniem funkcjonowania systemów informatycznych na komputerach klasy PC, w tym instalacja, konfiguracja, diagnostyka, drobne naprawy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość konfiguracji i administracji systemów MS Windows (XP, Vista, Windows 7)
  • znajomość konfiguracji sieci TCP/IP oraz usług sieciowych systemów Unix i Windows
  • umiejętność instalowania i konfigurowania systemów operacyjnych z rodziny Windows
  • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych wraz z następującymi aktami wykonawczymi: Rozporządzenie RM w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych; Rozporządzenie PRM w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego;Rozporządzenie PRM w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzula „tajne” SECREC NATO, SECREC UE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania właściwego poświadczenia bezpieczeństwa
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
  • zorientowanie na osiąganie celów
  • umiejętność współpracy
  • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
  • skuteczna komunikacja
  • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
  • obywatelstwo polskie

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe z obszaru nauk technicznych lub ścisłych
 • specjalistyczne szkolenie w zakresie zasad ochrony informacji niejawnych
 • specjalistyczne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego przeprowadzone przez ABW lub SKW
 • specjalistyczne szkolenie na temat systemów operacyjnych w zakresie administracji
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku administratora systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potw. 1 rok dośw. zawodowego w pracy na stanowisku zw. z zapewnieniem funkcjonowania systemów informatycznych na komputerach klasy PC, w tym instalacja, konfiguracja, diagnostyka, drobne naprawy (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np.świadectwa pracy, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu)
 • wzór treści wymaganego oświadczenia o spełnianiu wymogu 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku zw. z zapewnieniem funkcjonowania systemów informatycznych na komputerach klasy PC, w tym instalacja, konfiguracja, diagnostyka, drobne naprawy jest zamieszczony na stronie http://www.mos.gov.pl/praca
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzula „tajne” SECREC NATO, SECREC UE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania właściwego poświadczenia bezpieczeństwa
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe z obszaru nauk technicznych lub ścisłych
 • kopie zaświadczeń uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach z zakresu zasad ochrony informacji niejawnych
 • kopie zaświadczeń uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego przeprowadzone przez ABW lub SKW
 • kopie zaświadczeń uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach na temat systemów operacyjnych w zakresie administracji
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku administratora systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)

Termin składania dokumentów:

  29-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Środowiska
  Biuro kadr i Szkoleń
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  – w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym BDGsp24/2015
  – o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
  Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • test wiedzy,
  • test znajomości języka angielskiego,
  • zadania praktyczne typu case study,
  • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego.
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem). Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych:
  – posiadania wykszt. wyższego z obszaru nauk techn. lub ścisłych,
  – potwierdzenia uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach z zakresu: zasad ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa teleinformatycznego przeprowadzone przez ABW lub SKW, na temat systemów operacyjnych w zakresie administracji,
  – posiadania 1 roku dośw. zawodowego w adm. publicznej oraz 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku administratora systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.