Ministerstwo Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw orzecznictwa administracyjnego
 • Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych Zespół Orzecznictwa i Analiz

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw administracyjnych w przedmiocie odwołań od decyzji marszałków województw oraz w przedmiocie stwierdzenia nieważności (wznowienia postępowania) decyzji marszałków lub Ministra Środowiska
 • zastępstwo Ministra Środowiska przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym – sporządzanie odpowiedzi na skargi oraz inne pisma procesowe, udział w rozprawach przed tym sądem
 • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie legislacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • udzielanie informacji i konsultacji w zakresie stosowania prawa geologicznego i górniczego w celu wypracowania jednolitego stanowiska
 • obsługa klientów urzędu (stron postępowań) poprzez udzielanie informacji telefonicznych lub podczas spotkań bezpośrednich w zakresie prowadzonych spraw

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz (reprezentowanie Ministra Środowiska przed sądami administracyjnymi).
  Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.
  Praca przy komputerze – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geologiczne lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość przepisów prawa geologicznego i górniczego
  • bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
  • dobra znajomość przepisów z zakresu postepowania przed sądami administracyjnymi
  • zorientowanie na osiąganie celów
  • umiejętności analityczne
  • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
  • skuteczna komunikacja
  • samodzielność i inicjatywa
  • obywatelstwo polskie

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • 3 miesiące doświadczenia w zakresie orzecznictwa administracyjnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu)
 • wzór treści wymaganego oświadczenia o spełnianiu wymogu 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy administracji publicznej jest zamieszczony na stronie http://www.mos.gov.pl/praca,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających 3 miesiące doświadczenia zawodowego w zakresie orzecznictwa administracyjnego, (dokumenty zawierające nazwę pracodawcy oraz informacje potwierdzające okres zatrudnienia, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, inne)

Termin składania dokumentów:

  25-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Kadr i Szkoleń
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DGKsp25/2015
  o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego

Inne informacje:

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 57 92 561, 57 92 207 wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/praca.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
  Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • testy wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych,
  • zadanie praktyczne typu case study,
  • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych: 3 miesiące doświadczenia w zakresie orzecznictwa administracyjnego.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.