Ministerstwo Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw dyrektywy ściekowej
 • w Wydziale do spraw polityki wodnej Departamentu Zasobów Wodnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie działania, stanowisk i decyzji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w dziedzinie gospodarki ściekowej
 • koordynacja i monitorowanie procesu wdrażania przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz przedstawianie sugestii działań niezbędnych dla zapewnienia właściwego nadzoru Ministra Środowiska nad wypełnianiem przez Polskę zobowiązań z niej wynikających
 • koordynacja i uczestnictwo w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz współpraca przy opracowywaniu raportów do Komisji Europejskiej w zakresie spełnienia wymagań dotyczących wdrażania postanowień dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
 • zapewnianie merytorycznego wkładu w prace legislacyjne nad aktami prawa dotyczącymi oczyszczania ścieków komunalnych, w szczególności rozporządzeniem dotyczącym warunków odprowadzania ścieków komunalnych do wód lub do ziemi
 • zlecanie i weryfikacja ekspertyz i prac naukowo-badawczych z zakresu oczyszczania ścieków komunalnych
 • uczestnictwo w pracach Komitetu ds. dostosowania do postępu technicznego i naukowego wykonania dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz grupy roboczej ds. raportowania dyrektywy 91/271/EWG

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
  – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na III piętrze budynku, który jest przystosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  – praca przy komputerze – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem,
  – w trakcie wyjazdów służbowych warunki mogą nie być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z problematyką wodno-ściekową
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo wodne i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
  • znajomość dyrektyw: 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
  • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
  • zorientowanie na osiąganie celów (dobra organizacja pracy własnej)
  • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
  • skuteczna komunikacja (ustna i pisemna, umiejętność argumentowania)
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna, Internet)
  • obywatelstwo polskie

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • znajomość dyrektyw: 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, 2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z problematyką wodno-ściekową (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • wzór treści wymaganego oświadczenia o spełnianiu wymogu 1 roku doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z problematyką wodno-ściekową znajduje się na stronie http://www.mos.gov.pl/praca
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • wzór treści wymaganego oświadczenia o spełnianiu wymogu 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej znajduje się na stronie http://www.mos.gov.pl/praca

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Kadr i Szkoleń
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DZWsp27/2015.

  O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego.

Inne informacje:

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 57 92 207, 57 92 500, wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/praca

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
  Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • testy wiedzy,
  • test znajomości języka angielskiego,
  • zadania praktyczne typu case study,
  • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego, oraz praktyczna weryfikacją znajomości języka angielskiego.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych: posiadanie 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.